90 χρόνια πριν στην «Κ»…26 – 6 – 1932

1' 18" χρόνος ανάγνωσης

ΕΛΠΙΖΕΙ: Ο φον Πάππεν ευρίσκεται ενταύθα [Λωζάννη] προς διεξαγωγήν διαπραγματεύσεων. Υπό τοιαύτας συνθήκας, δεν ηδύνατο να δώση εις ένα δημοσιογράφον, δηλώσεις αι οποίαι θα τον εδέσμευον. Ούτω η συνομιλία μας δεν είχε χαρακτήρα συνεντεύξεως. Ενας πολιτικός, διά να δυνηθή να ομιλήση ελευθέρως προς τον συνομιλητήν του, πρέπει ο τελευταίος ούτος να μη κρατή μολύβι. Εγώ δεν εκράτουν μολύβι. Αλλά παρηκολούθησα με μεγάλην προσοχήν τας ιδέας τας οποίας ανέπτυσσεν ο καγκελλάριος. Ο φον Πάππεν είνε ευχαριστημένος από την ατμοσφαίραν ήτις εδημιουργήθη ενταύθα και ελπίζει βασίμως ότι θα επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα. Ιδιαιτέρως ο φον Πάππεν ενδιαφέρεται να μη καταλήξη η συνδιάσκεψις της Λωζάννης εις αποτυχίαν. Ο γερμανικός λαός απεγοητεύθη από τας επανειλημμένας διεθνείς συνδιασκέψεις, εκ των οποίων ουδεμία προήλθεν ωφέλεια. Και ο φον Πάππεν πιστεύει ότι διά τελευταίαν φοράν η γερμανική κοινή γνώμη άφησε τον καγκελλάριον του Ράιχ να αναχωρήση διά μιαν συνδιάσκεψιν χωρίς μεμψιμοιρίας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ: Σεμνή εορτή εγένετο χθες εις το Α΄ Νεκροταφείον με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ποιητού Γ. Σουρή, της φιλοτεχνηθείσης υπό του κ. Γεωργαντή. Το έργον αληθούς εμπνεύσεως και εκφραστικόν εστήθη επί του τάφου του Σουρή επάνω εις βάθρον, το οποίον απετέλεσαν βράχοι αποσταλέντες από την γενέτειραν Σύρον υπό του Δημάρχου της νήσου. Ο ποιητής εις την προτομήν εικονίζεται γράφων και η έκφρασις της εμπνευσμένης του σκέψεως πολύ ζωηρώς εκδηλούται εις το λευκόν μάρμαρον, κάτω από τας κυπαρίσσους και τα πεύκα του κήπου.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ: Εις την προθήκην ενός αριστοκρατικού εδωδιμοπωλείου της οδού Σταδίου ενεφανίσθη χθες ένα καλαθάκι με φράουλες και με τιμήν δραχμάς εκατό η οκά! […] Εγνώσθη όμως ότι οι φράουλες προέρχονται από το κτήμα γνωστού πολυεκατομμυριούχου μεγαλοτραπεζίτου.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT