ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5.IΙI.1966

49-chronia-prin-amp-8230-5-iii-1966-2071416

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ: Η προς στιγμήν απειληθείσα διαγραφή του κ. Σ. Παπαπολίτη από την Ενωσιν Κέντρου, ένεκα του λόγου τον οποίον εξεφώνησεν εις την συνεστίασιν φίλων του την παρελθούσαν Τετάρτην [2 Μαρτίου 1966], απετράπη κατόπιν «δηλώσεως μετανοίας» και ανακλήσεως των λεχθέντων. Η συνελθούσα χθες την μεσημβρίαν κοινοβουλευτική ομάς της Ενώσεως Κέντρου, κατόπιν συντόμου συσκέψεως, απεδέχθη εισήγησιν του κ. Γεωργίου Παπανδρέου όπως θεωρηθή ικανοποιητική η δι’ αποσταλείσης επιστολής του κ. Παπαπολίτη, παρεχομένη εξήγησις. [Σημ. «Φ»: Η ομιλία Παπαπολίτη είχε γίνει στη Νίκαια. Εκεί επέκρινε την κυβέρνηση της Ε.Κ. ότι δεν απέδωσε όσα έπρεπε να αποδώσει και υπογράμμισε ότι είχε το σπέρμα της αποσυνθέσεώς της από την γέννησή της.]

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Λάρισα, 4.- «Στρατιωτικήν βοήθειαν ύψους 350 εκατομμυρίων δολλαρίων θα χορηγήσουν προς την Ελλάδα εντός 5ετίας αι Ηνωμέναι Πολιτείαι.» Τα ανωτέρω εδήλωσεν σήμερον ο υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Σταύρος Κωστόπουλος ομιλών προς τους αξιωματικούς της Α΄ στρατιάς εις την Λάρισαν.

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: Βόννη, Μάρτιος.- Αφ’ ότου ο νέος ζωγράφος Γιούργεν Ρόστεκ [Jürgen Rosteck], από την Δυτικήν Γερμανίαν, εδολοφόνησε δύο γυναίκας, οι πίνακές του αγοράζονται εις το εκατονταπλάσιον της τιμής που ήλπιζε ποτέ να επιτύχη. […].

11ΧΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ DDR: Βερολίνον, Μάρτιος.- Μία μικρά ένδεκα ετών, εις την Ανατολικήν Γερμανίαν [DDR], η οποία είδε τρεις άνδρας καθώς απεπειρώντο ν’ αποδράσουν εις την Δυτικήν Γερμανίαν και ειδοποίησε την κομμουνιστικήν αστυνομίαν, εισέπραξε θερμά εγκώμια από την εφημερίδα των Πιονιέρων «Τύμπανον». Η εφημερίς έγραψεν ότι η μικρά […], μέλος της κομμουνιστικής οργανώσεως παιδιών «εβοήθησε την αστυνομίαν να συλλάβη μίαν επικίνδυνον σπείραν παραβιαστών των συνόρων». […].

ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΑΤΡΟΣ: Τρίκαλα, 4.- Την πρωίαν, ενώ ο ιατρός του υγειονομικού σταθμού Μεσοχώρας Αντώνιος Ζούτος μετέβαινεν έφιππος εις το χωρίον Αθαμανιά, κατά την διέλευσίν του εκ του δάσους Γαρδικίου εδέχθη επίθεσιν δύο λύκων. Ο ίππος του ιατρού αφηνίασε με αποτέλεσμα να τραπούν εις φυγήν οι λύκοι. Ο ιατρός όμως κατέπεσεν εκ του ίππου του και ετραυματίσθη σοβαρώς.