ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18.ΙΙΙ.1938

80-chronia-prin-stin-k-18-iii-1938-2239099

Ο ΠΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ANSCHLUSS:  [Ανταπόκριση από τη Βιέννη] Βιέννη, 14. – (Του εκτάκτου απεσταλμένου μας Πέλου Κατσέλη). Οχι μόνον οι κάτοικοι της Βιέννης, της άλλοτε ποτέ θρυλικής αυτής πρωτευούσης ενός ιστορικού κράτους, αλλά και ημείς οι ξένοι γινόμεθα μάρτυρες τας ημέρας αυτάς αληθώς μεγάλων ιστορικών γεγονότων. Μία ολόκληρος κοσμογονία εντός 48 ωρών. […] Ανευ δευτέρου παραδείγματος διά την ιστορίαν της κοιλάδος του Δουναύεως, αλλά διά κάθε άνθρωπον που ζη και κρίνει τα γεγονότα αυτά και δύναται να παρακολουθήση την προέκτασίν των εις το αβέβαιον και προβληματικόν μέλλον και τον αντίκτυπον τον οποίον δύνανται να έχουν διά τας τύχας όλης της Ευρώπης. […] Ο λαός της άλλοτε ποτέ Αυστρίας εορτάζει τας στιγμάς αυτάς εις παλλαϊκάς θυελλώδεις εκδηλώσεις, «την ωραιοτέραν ημέραν της ζωής του». Είναι μία φράσις την οποία επικυρώνει και την υψώνει υπεράνω πάσης αμφισβητήσεως η λαοθάλασσα των εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων που επί τέσσαρας ημέρας τώρα πανηγυρίζει και αλαλάζει από ενθουσιασμόν κάθε γεγονός, οιασδήποτε μορφής, το οποίον του επιβάλλεται από τον αρχηγόν του Γερμανικού Εθνους. (Στη φωτογραφία, Βιέννη, 15 Μαρτίου 1938).

ΣΙΓΚΜΟΥΝΤ ΦΡΟΫΝΤ: Κατά τηλεγραφήματα εκ Βιέννης ο καθηγητής Φρόυντ φαίνεται ότι έχει τεθή υπό περιορισμόν εν τη οικία του. Ξένοι δημοσιογράφοι, ερωτήσαντες εις την οικίαν του εν λόγω καθηγητού έλαβον την απάντησιν ότι ούτος έχει καλώς.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ: Το «Βασιλικόν [Εθνικόν Θέατρον]» θα παρουσιάση ένα νέον Ελληνα θεατρικόν συγγραφέα. Πρόκειται περί του κ. Διονυσίου Ρώμα, ο οποίος εμφανίζεται διά πρώτην φοράν με την ιστορικήν ηθογραφίαν του «Ζακυνθινή Σερενάτα».

«ΕΛΛΗΝΙΚΑ»: Εξεδόθη το πρώτον τεύχος του 10ου τόμου του περιοδικού «Ελληνικά» με πλουσίαν φιλολογικήν και επιστημονικήν ύλην.