ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-III-1938

fillistor_20-3-2018

KARL JOHANN KAUTSKY: Παρίσιοι, 19.- Αγγέλλεται εκ Πράγας ότι ο γνωστός σοσιαλιστής Κάουτσκυ, ο οποίος [μετά την εισβολή των Ναζί] κατώρθωσε να διαφύγη εκ Βιέννης εις Πράγαν, ανεχώρησεν αεροπορικώς δι’ Ολλανδίαν, όπου η ολλανδική κυβέρνησις τω παρέσχεν άσυλον. [Σημ. «Φ»: Ο αμφισβητίας αριστερός πέθανε στο Αμστερνταμ στις 17 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς…]

ΠΟΛΩΝΙΑ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Αγγέλλεται εκ Βαρσοβίας ότι το επεισόδιον εκ του οποίου ηπειλήθη εισβολή του πολωνικού στρατού εις την Λιθουανίαν διηυθετήθη οριστικώς, της Λιθουανία αποδεχθείσης την τελεσιγραφικήν διακοίνωσιν της πολωνικής κυβερνήσεως περί αποκαταστάσεως των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η αποδοχή της διακοινώσεως εγένετο σήμερον την μεσημβρίαν συγκληθείσης προς τούτο εκτάκτως της λιθουανικής Βουλής. Ο προσωρινός Πρωθυπουργός κ. Στανισάνκις εν μέσω παγεράς σιγής ανεκοίνωσεν εις την Βουλήν ότι η Λιθουανία υποκλίνεται προ της βίας. Εγένετο ακολούθως δεκτή, ουδενός αντιλέγοντος, πρότασις διαπιστούσα ότι η κυβέρνησις εξηναγκάσθη να δεχθή το τελεσίγραφον. […] Εξ αφορμής του επεισοδίου ενετάθη το αντιπολωνικόν αίσθημα του λιθουανικού λαού.

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 19.- Οι εν Βαρκελώνη ανταποκριταί των γαλλικών εφημερίδων τηλεγραφούν ότι η πόλις ανακτά την συνήθη της όψιν μετά τας τρομακτικάς εναερίους επιδρομάς των τελευταίων ημερών. […] Πολλά καταστήματα ήνοιξαν εκ νέου τας θύρας των ενώ η κεντρική περιοχή της πόλεως προσλαμβάνει την συνήθη της ζωηρότητα. Συνεργεία εργατών ασχολούνται νυχθημερόν με την εκκαθάρισιν των ερειπίων και αναζήτησιν νέων πτωμάτων υπό τας σωρούς λίθων και του χώματος.