ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 15-5-1938

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: «Σήμερον οι δύο κόσμοι, ο Γερμανικός και ο Ρωμαϊκός, ευρίσκονται εις άμεσον επαφήν. Η συνεργασία των δύο μας επαναστάσεων, η προωρισμένη να δώση την σφραγίδα της εις τον παρόντα αιώνα, δεν ημπορεί παρά να αποβή γόνιμος. […] Τα λεχθέντα την νύχτα της 7ης Μαΐου εις το Παλάτσο Βενέτσια […] είναι κάτι το πανηγυρικόν και το οριστικόν εις την ιστορίαν».

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ: Εις την κρατικήν βιβλιοθήκην του Λένινγκραντ γίνεται αναδίφησις της προσωπικής βιβλιοθήκης του Βολταίρου, η οποία ευρίσκεται εκεί, αγορασθείσα υπό της Αυτοκράτειρας Αικατερίνης 2ας και μεταφερθείσα εκ Γαλλίας τω 1779.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΙΤΗ: Θα ιδρυθή εις την Θεσσαλονίκην θερινόν Κρατικόν Θέατρον […] και εις τας Αθήνας έτερον Κρατικόν Θέατρον, θερινόν και αυτό, διά δέκα χιλιάδας θεατών. Τα Θέατρα αυτά θα έχουν τιμήν εισόδου ευθηνήν ούτως ώστε να είναι απολύτως προσιτά εις τον λαόν, […] και θα δίδουν το μεν εν Θεσσαλονίκη τα έργα της χειμερινής περιόδου του Βασιλικού και νέα τοιαύτα, το δε εν Αθήναις αρχαίας τραγωδίας και έργα μεγάλων συγγραφέων.