ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 20.V.1938

ΙΤΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ: Παρίσιοι, 19.- Η διακοπή των ιταλο-γαλλικών διαπραγματεύσεων δύναται να θεωρηθή πλέον ως τετελεσμένον γεγονός, μέχρι τουλάχιστον της λήψεως νεωτέρων οδηγιών εκατέρωθεν. Το ιστορικόν της διακοπής των διαπραγματεύσεων, όπερ κρατεί εν ζωηρά συγκινήσει την γαλλικήν κοινήν γνώμην αλλά και την διεθνή διπλωματίαν, έχει ως εξής: Χθες (προχθές) ο εν Ρώμη επιτετραμμένος της Γαλλίας κ. Μπλοντέλ επρόκειτο να γίνη δεκτός υπό του κόμητος Τσιάνο, αλλ’ ολίγον προ της μεταβάσεώς του εις το Παλάτσο Κίτζι, ο Γάλλος επιτετραμμένος ελάμβανεν ειδοποίησιν ότι ο υπουργός των Εξωτερικών δεν ηδύνατο να τον δεχθή. Ο κ. Μπλοντέλ ηρώτησε τότε αν ηδύνατο να επανέλθη αύριον όπως συνεχίση τας συνομιλίας, αλλά τω εδόθη η απάντησις ότι η Ιταλία δεν επεθύμει να επαναλάβη τας μετά της Γαλλίας διαπραγματεύσεις πριν παύση η λαθραία μεταφορά όπλων και πολεμοφοδίων προς όφελος της ερυθράς Ισπανίας διά της γαλλο-ισπανικής μεθορίου.

ΣΟΥΔΗΤΙΚΟΝ: Βερολίνον, 19.- Ολαι αι αποψιναί πληροφορίαι παρουσιάζουν ως επικειμένην την συμμετοχήν της Γερμανίας εις τας διεθνείς ενεργείας διά την επίλυσιν του τσεχικού προβλήματος. Οι πολιτικοί κύκλοι δεν αποκρύπτουν την ανυπομονησίαν των όπως επέλθη ο οριστικός διακανονισμός του ζητήματος των Σουδητών, το οποίον προχωρεί «με βήμα χελώνης». Το ζήτημα των εν Τσεχοσλοβακία εθνικοτήτων λέγουν δεν είναι ποσώς εσωτερικόν αλλά διεθνές. Το γεγονός ότι 3 ½ εκατομμύρια Γερμανών ζουν σήμερον εις την Τσεχοσλοβακίαν δικαιολογεί το ενδιαφέρον του Βερολίνου, το οποίον πρέπει να προέχη του ενδιαφέροντος των Παρισίων και του Λονδίνου.

ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ: Κατά τινα πληροφορίαν […] η ασθένεια της Α.Ε. του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας επεδεινώθη. […] Η τουρκική πρεσβεία διαψεύδει κατηγορηματικώς την αβάσιμον ταύτην είδησιν. [Σημ. «Φ»: Ο Ατατούρκ πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1938.]

ΠΩΛ ΑΝΡΙ ΣΠΑΑΚ: Βρυξέλλαι, 19.- Η Γερουσία διά ψήφων 118 κατά 22 με 7 αποσχόντας απεδέχθη πρότασιν εμπιστοσύνης προς την Κυβέρνησιν Σπαάκ μετά την συζήτησιν των προγραμματικών αυτής δηλώσεων. [Σημ. «Φ»: Ο Σπαάκ, επιφανής Βέλγος πολιτικός, διαδραμάτισε μεταπολεμικώς σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα κυρίως με την ιδιότητά του ως γ.γ. του ΝΑΤΟ.]