ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 9-6-1938

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ: Το Πρακτορείον Στέανι πληροφορείται εκ Παρισίων ότι η επί των εξωτερικών επιτροπή της Βουλής συνήλθε σήμερον […] όπως συζητήσει επί της καταργήσεως των διομολογήσεων εν Αιγύπτω, συμφώνως προς την συνθήκην του Μοντραί. Η επιτροπή αποκλίνει υπέρ της κυρώσεως της σχετικής συνθήκης, αποφάσισε δε να ζητήσει […] διασαφήσεις όσον αφορά τας εγγυήσεις, αι οποίαι παρέχονται διά τα γαλλικά στρατεύματα εν Αιγύπτω […].

Ο ΦΡΟΫΝΤ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ: Ο καθηγητής Σίγκμουνδ Φρόυντ, ο πατήρ της θεωρίας της ψυχαναλύσεως, κατά την διέλευσίν του εκ Παρισίων εφιλοξενήθη υπό της πριγκιπήσσης Μαρίας, συζύγου της Α.Β.Υ. του πρίγκηπος Γεωργίου της Ελλάδος. Η πριγκήπισσα Μαρία έχει εγκύψει εις βαθείας μελέτας επί της ψυχαναλύσεως και έχει συγγράψει πολλά εμπεριστατωμένα έργα περί αυτής.

«ΚΑΠΙΤΟΛ»: Ανακαινισθείς τελείως, ήρχισε τας παραστάσεις του την παρελθούσαν εβδομάδα ο γνωστός θερινός κινηματογράφος της οδού Αγίου Μελετίου «Καπιτόλ». Εφέτος το «Καπιτόλ» θα προβάλη τα εκλεκτότερα έργα της ληξάσης χειμερινής περιόδου, είναι βέβαιον δε ότι θα συγκεντρώση, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, όλον τον κόσμον.