ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.VIII.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 5.VIII.1938

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΦΟΡΝΤ: Ο εργοστασιάρχης αυτοκινήτων Ερρίκος Φορδ εώρτασε το παρελθόν Σάββατον την 75ην επέτειον των γενεθλίων του. Επί τη ευκαιρία ταύτη ο δήμαρχος του Ντετρόιτ εδημοσίευσε προκήρυξιν διά της οποίας εκάλεσεν όλους τους πολίτας να συμμετάσχουν εις τας εορτάς τας οποίας ο Δήμος ωργάνωσε προς τιμήν του Αμερικανού βιομηχάνου. Οκτώ χιλιάδες παιδιά έλαβον μέρος εις μίαν επίδειξιν η οποία εδόθη εις το Δημοτικόν Στάδιον. Την εσπέραν παρετέθη δείπνον εις το οποίον παρέστησαν 1.800 πρόσωπα. Ο Φορδ έλαβε συγχαρητήρια τηλεγραφήματα από όλα τα μέρη του κόσμου. Επίσης εδέχθη λαϊκάς αντιπροσωπείας αι οποίαι του υπέβαλαν τας ευχάς των. [φωτ.: Ο Φορντ (κέντρο) βραβεύεται από Γερμανούς διπλωμάτες.]

ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ: Νεώτεραι πληροφορίαι εκ Βερολίνου αναφέρουν ότι πράγματι η κυβέρνησις του Ράιχ λαμβάνει έκτακτα μέτρα εις τα δυτικά σύνορα, γεγονός το οποίον πιστοποιεί τας αμυντικάς αυτάς προπαρασκευάς. Ο εν Βερολίνω ανταποκριτής των «Τάιμς» τηλεγραφεί ότι αι γερμανικαί αρχαί έθεσαν εις εφαρμογήν αυστηρότατους περιορισμούς οι οποίοι μεταβάλλουν εις απηγορευμένην ζώνην όλας σχεδόν τας γερμανικάς περιοχάς αι οποίαι ευρίσκονται παρά τα δυτικά σύνορα. Συγκεκριμένως, η στρατιωτική αύτη ζώνη έχει πλάτος 35 μιλίων και διήκει κατά μήκος των βελγικών και των γαλλικών συνόρων. Εδημοσιεύθη εξ άλλου διάταγμα διά του οποίου απαγορεύεται εις αξιωματικούς ξένων στρατευμάτων να παραμείνουν εις την απαγορευμένην ζώνην. […] Επίσης, οι άνω των 15 ετών Γερμανοί πολίται οι οποίοι επιθυμούν να μεταβούν εις την στρατιωτικήν ζώνην δέον να είναι εφωδιασμένοι με επίσημα πιστοποιητικά, άλλως θα διατρέχουν τον κίνδυνον να συλληφθούν. Οι ξένοι οι οποίοι θα ήθελον να επισκεφθούν την παραμεθόριον περιοχήν οφείλουν να ζητήσουν προηγουμένως ειδικήν άδειαν.