ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 7-8-1938

07s1travel

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΑΞΙΔΙ: Το περίφημον «Θηρίον» της Κηφισιάς θα εκτελέση σήμερον το τελευταίον δρομολόγιόν του διά να παραχωρήση την θέσιν του εις τον ηλεκτρικόν σιδηρόδρομον […] Θα βρυχηθή εις την Κηφισιάν την 12.15΄ ακριβώς, […] και εις την πλατείαν Αττικής θα αφήση την τελευταίαν του θορυβώδη πνοήν.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΥ: Η Αμερικανίς καλλιτέχνις Πηρλ Ουάιτ, η οποία υπήρξε διάσημος την εποχήν του βωβού κινηματογράφου, απεβίωσεν την παρελθούσαν Πέμπτην […]. Εθαυμάσθη όχι τόσον διά την τέχνην της όσον διά την πράγματι εξαιρετικήν καλλονήν της. Η επικράτησις των ηχητικών ταινιών έθεσεν τέρμα εις την καλλιτεχνικήν της σταδιοδρομία. […] απέθανε συνεπεία τραύματος το οποίο υπέστη προ πολλών ετών κατά τη διάρκειαν του γυρίσματος μιας ταινίας.

ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η Ιταλία συνήψε την συμφωνίαν του Απριλίου μετά της Αγγλίας και εδέχθη την αποχώρησιν των εθελοντών επειδή ήτο βεβαία περί της ταχείας και ολοκληρωτικής νίκης του Φράνκο […]. Τέσσαρες μήνες παρήλθον έκτοτε χωρίς η κατάληψις αύτη [Βαρκελώνης και Βαλένθια] να πραγματοποιηθή, […] και ο Ντούτσε […] αισθάνεται ότι δεν τον συμφέρει η αποχώρησις των εθελοντών […].