ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν… 29-8-1938

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ: Οι δύο τελευταίοι λόγοι [του προέδρου Ρούζβελτ, δεξιά και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Χαλ, αριστερά] παρέχουν την εντύπωσιν ότι οι νόμοι διά των οποίων ουδεμία διάκρισις γίνεται μεταξύ εμπολέμων είναι δυνατόν να καταργηθούν κατά την προσεχή σύνοδον του Κογκρέσσου. Και τούτο θα είναι διά την γαλλο-αγγλικήν υπόθεσιν εις περίπτωσιν ευρωπαϊκού πολέμου σημαντικόν πλεονέκτημα.

ΝΑΥΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ: Η Ιταλία χάρις εις την ανωτερότητα των πολιτικών θεσμών της και την ανωτερότητα των ναυτικών κατασκευών της φθάνει, τουλάχιστον επί του χάρτου, μέχρι σημείου ώστε να έχη υπεροχήν έναντι της Γαλλίας […]. Η ισορροπία δεν θα επιτευχθή ειμή μόνον διά της εισόδου εις την υπηρεσίαν των θωρηκτών «Ρισελιέ» και «Ζαν Μπαρτ» […]. Τα δύο αντίστοιχα ιταλικά πολεμικά «Ρώμη» [φωτ.] και «Ιμπέρο» ήρχισαν ναυπηγούμενα.

ΕΙΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΝ: Μας λέγουν ότι η Βουλιαγμένη δεν έχει τηλέφωνον. Εχει, αλλ’ εν και μοναδικόν: εις την αστυνομίαν, το οποίον δεν ημπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινόν. Δι’ αυτό πρέπει να τοποθετηθή τηλέφωνον διά το κοινόν και να είναι το τηλέφωνον προσιτόν.