ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-9-1938

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Από διπλωματικής απόψεως οι εν Ευρώπη αντιπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύσσουν μέγιστην δραστηριότητα. Αι τελευταίαι επικοινωνίαι του κ. Κένεντυ [πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγγλία, φωτ.] μετά της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών απεσκόπουν εις το να εξασφαλίσουν την υποστήριξιν της Ουασινγκτώνος εις την αγγλικήν προσπάθειαν να επιλυθή ειρηνικώς μεν η σημερινή κρίσις αλλά χωρίς να εξασθενήση η θέσις των τριών Δημοκρατιών.

ΜΙΚΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ:  […] απεφασίσθη όπως επιτραπή η εισαγωγή, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, και μαθητριών εις την α΄ και β΄ τάξιν των σχολείων νέου τύπου […] Επομένως, κατά παράβασιν της εφαρμοσθείσης αρχής της απαγορεύσεως της μικτής φοιτήσεως, θα συμφοιτήσουν ήδη εις τας δύο κατωτέρας τάξεις των οκταταξίων γυμνασίων και θήλεα […].

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ:  […] το αποτέλεσμα της μεγάλης δημοσιότητος των κατορθωμάτων της επιστήμης [Κ: μεταμόσχευση σε τυφλούς οφθαλμών από άτομα που βρίσκονται στο μεταίχμιο του θανάτου] έχει και την θλιβεράν του όψιν. Ιδού μια «μικρά αγγελία» δημοσιευθείσα εις αμερικανικάς εφημερίδας: «Πωλείται εις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ανθρώπινος οφθαλμός εις αρίστην κατάστασιν. Πρώτη προσφορά 2.500 δολάρια».