ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 9.IX.1938

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ: Ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν […] σήμερον την πρωίαν εδέχθη τον υπουργόν των Εξωτερικών λόρδον Χάλιφαξ, όστις συνωδεύετο υπό του μονίμου υφυπουργού των Εξωτερικών σερ Αλεξάντερ Κάντογκαν και του διπλωματικού συμβούλου της Κυβερνήσεως σερ Ρόμπερτ Βάνσιτταρ. […] Κατά τας πληροφορίας του Πρακτορείου Ρώυτερ, διαρκούσης της συσκέψεως […] συνεζητήθη η κατά το τελευταίον 24ωρον εξέλιξις της καταστάσεως εν τη κεντρική Ευρώπη. […] Η υπόδειξις των «Τάιμς» όπως διευθετηθή το τσεχοσλοβακικόν πρόβλημα διά του αποχωρισμού της περιφέρειας των Σουδητών από της λοιπής Τσεχοσλοβακίας σχολιάζεται ευρέως υπό των άλλων εφημερίδων, το δε «Νταίηλυ Μαίηλ» δημοσιεύει την πληροφορίαν ότι μέλη τινά της Κυβερνήσεως συμμερίζονται την γνώμην των «Τάιμς» [φωτ.: Ο σερ Κάντογκαν (αριστερά) και ο λόρδος Χάλιφαξ καταφθάνουν στο Φόρεϊν Οφφις].

ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑ:  […] Η πόλις Βέζερμουντε απέστειλεν εις τον στρατηγόν Γκαίριγκ ένα ζεύγος παιδικών υποδημάτων κατεσκευασμένων από δέρμα ιχθύος, διά την μικράν του θυγατέρα Εντα, ηλικίας μόλις τριών μηνών [φωτ.: Ο Γκαίριγκ με τη μικρή Εντα].

ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟ ΑΡΘΡΟ: Ρώμη, 8 Σεπτεμβρίου. – Εις το κυκλοφορήσαν σήμερον τεύχος της «Ινφορματσιόνε Ντιπλομάτικα», απηχούσης ως γνωστόν τα γνώμας των εγκύρων ιταλικών κύκλων, δημοσιεύονται τα ακόλουθα υπό τύπον ανακοινώσεως σχετικώς με την θέσιν της Ιταλίας έναντι του Σουδητικού. […] Η στάσις της Ιταλίας ήτο και είναι, συμφώνως προς την πολιτικήν του άξονος, απολύτως ευνοϊκή προς τας αξιώσεις τας οποίας διετύπωσεν ο κ. Χένλαϊν εις τα γνωστά οκτώ σημεία τού εκφωνηθέντος εν Κάρλσμπαντ λόγου του, κατά το περιεχόμενον των οποίων ζητείται εδαφική αυτονομία διά τας μειονότητας χωρίς να τίθεται ποσώς ζήτημα ως προς το ότι αι μειονότητες αύται ανήκουν εις το σύνολον του τσεχοσλοβακικού Κράτους.