ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-9-1938

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ: Το Κόμμα των Σουδητών διέκοψε τας διαπραγματεύσεις μετά της Τσεχοσλοβακικής Κυβερνήσεως […], κατόπιν πληροφοριών τας οποίας έλαβεν ότι τρεις Σουδήται βουλευταί υπέστησαν επίθεσιν εκ μέρους Τσέχων αστυνομικών […] Οι βουλευταί Κουντ και Ρος [φωτ.] συνωμίλησαν μετά του κ. Χότζα προς τον οποίον ανεκοίνωσαν την απόφασιν της αντιπροσωπείας των Σουδητών ότι δεν θα ηδύνατο να συνεχίση περαιτέρω διαπραγματεύσεις […].

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΠΑ:  […] όταν ωρισμέναι χώραι επιδιώκουν να αποκτήσουν αποικίας, […] ο πρώτιστος σκοπός των πρέπει να είναι να συντελέσουν εις το να συμμετάσχουν οι κάτοικοι των αποικιών αυτών εις τα αγαθά του ανώτερου πολιτισμού, διότι άλλως θα ηδύναντο να κατηγορηθούν ότι ζητούν τας αποικίας διά να τας εκμεταλλευθούν […].

ΦΙΛΟΔΟΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Η «Βιοτεχνική Εστία» […] θα επιδιώξη την ενίσχυσι της τέχνης και τη συστηματοποίησί της σε όλα τα επαγγέλματα, την υλική ενίσχυσι των βιοτεχνών και την ηθική ανύψωσι του τεχνίτου, μαζί με την ψυχαγωγία του, την καλυτέραν κατεργασία και εμφάνισι των βιοτεχνικών μας προϊόντων και, τέλος, την ανάπτυξι της βιοτεχνικής ζωής του τόπου και την οργάνωσι των βιοτεχνών […].