ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-9-1938

ΣΧΕΔΙΟ ΧΙΤΛΕΡ:  […] 1ον) διά τας περιφερείας, των οποίων η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι γερμανική: ελευθέρα διάθεσις, κατόπιν δημοψηφίσματος, το οποίον θα διεξαχθή υπό τον έλεγχον Σουδητών δημάρχων. 2ον) διά τα μικτά Καντόνια εις τα οποία οι Σουδήται και οι Τσέχοι ευρίσκονται αναμεμιγμένοι: ομοσπονδιακόν σύστημα εντός του πλαισίου του τσεχοσλοβακικού κράτους και 3ον) εγγύησις των πέντε Δυνάμεων, περιλαμβανομένης και της Γερμανίας, διά τα νέα τσεχοσλοβακικά σύνορα […] [φωτ.: Μέλη του σουδητικού Freikorps κατευθύνονται σε χώρο παραλαβής στολών και οπλισμού].

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον εν τη προσπαθεία του όπως τα εκτυπωθησόμενα ημερολόγιά του διά το έτος 1939 είναι άρτια και έχουν εκτυπωθή επ’ αυτών άρισται καλλιτεχνικαί εικόνες, προεκήρυξε καλλιτεχνικόν διαγωνισμόν διά την σχεδίασιν παραστάσεως συμβολιζούσης την ιδέαν της αποταμιεύσεως.

ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: «Είναι αστείον –γράφει το δημοσιογραφικόν όργανον του Βατικανού– να βλέπει κανείς εφημερίδας του Λαϊκού Μετώπου [στη Γαλλία] να μη διστάζουν να πληροφορούν τον Πάπαν ότι θα εγένετο δεκτός μετά μεγάλης φιλοφροσύνης.