ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 21-9-1938

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΑΓΑΣ: Εις την απάντησίν της η τσεχοσλοβακική Κυβέρνησις επεξηγεί την άποψίν της εν σχέσει προς το αγγλογαλλικόν σχέδιον […] Η Κυβέρνησις της Πράγας ζητεί όπως η τσεχογερμανική διένεξις διακανονισθή επί τη βάσει των διατάξεων της τσεχογερμανικής Συνθήκης περί διαιτησίας… [μέρος της Συνθήκης του Λοκάρνο, 1925 – φωτ.]. Κατά την Συνθήκην ταύτην […] εν περιπτώσει διαφοράς προβλέπεται η σύστασις ειδικής επιτροπής εις την οποίαν μετέχουν εις Γερμανός, εις Τσέχος και 3 ουδέτεροι προς λύσιν των αναφυομένων διαφορών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: Εις εσχάτως δημοσιευθείσαν σειράν άρθρων περί «Πνευματικής τροφής του λαού», ο εκ των μεγαλυτέρων Αγγλων πολιτικών και κοινωνιολόγων Ουίνστον Τσώρτσιλ, αναφερόμενος εις την τεράστιαν συμβολήν, την οποίαν δύνανται να προσφέρουν εις την εκπαίδευσιν τα «νεώτερα τεχνικά μέσα» [Φ.: το Linguaphone], εξαίρει την δυνατότητά των «να φέρουν τους αρίστους διδασκάλους, καθηγητάς και ομιλητάς εις το σχολείον του πιο ταπεινού χωριού».

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΣΑΪ: Θα εισαχθή εις τον στρατόν μας ως ρόφημα το τσάι των βουνών μας; Να εισαχθή, διότι και άριστον είναι και θερμαντικόν και αρωματικόν και ευθηνόν. Και ασφαλώς θα ικανοποιήση τους στρατιώτας.