ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 26-9-1938

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: […] οι ιαπωνικοί κύκλοι εκφράζονται μετά πολλής αισιοδοξίας διά την αποκατάστασιν της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας εν Κίνα. […] η Ιαπωνία όχι μόνον δεν επιθυμεί την απομάκρυνσιν των ξένων κεφαλαίων αλλά, αντιθέτως, είναι πρόθυμος να υποβοηθήση την ανάπτυξιν μεγαλειτέρας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και των ξένων χωρών [φωτ. κινεζικό εργοστάσιο όπλων].

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ: […] η αγγλική Κυβέρνησις δεν φαίνεται διατεθειμένη να υποχωρήση εις το ζήτημα της ικανοποιήσεως των πολωνικών και ουγγρικών αξιώσεων, δοθέντος ότι τούτο συνδέεται αναποσπάστως με το ζήτημα της εγγυήσεως των συνόρων της Τσεχοσλοβακίας. […] Η πρόσκλησις, εξ άλλου, εις Λονδίνον των κ.κ. Νταλαντιέ [κέντρο] και Μποννέ [αριστερά] αναμένεται να αποδώση τα αποτελέσματά της εις την σταθεροποίησιν της κοινής στάσεως Αγγλίας και Γαλλίας έναντι του τσεχοσλοβακικού.

ΦΡΟΥΤΟΦΑΓΙΑ: Οι Αγγλοσάξονες αγαπούν πολύ τα φρούτα και είναι ευρύτατα διαδεδομένη μεταξύ τους η ιδέα περί της υγιεινής αξίας των καρπών. […] Εις πολλάς βρεττανικάς αποικίας, ιδίως εις τον Καναδάν και την Νότιον Αφρικήν, η δενδροκομία έχει φθάσει εις ύψιστον τελειότητος. […] Ολοι οι πολιτισμένοι λαοί γίνονται φρουτοφάγοι.