ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 28-9-1938

ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ο Καγκελλάριος Χίτλερ ηρνήθη να δεχθή την υπόδειξιν του κ. Ορατίου Ουίλσον ότι η Γαλλία και η Αγγλία αδυνατούν να δεχθούν και νέας γερμανικάς αξιώσεις αίτινες προχωρούν πέραν των συμφωνιών του Μπερχτεσγκάντεν. […] Οι πλείστοι των διπλωματικών παρατηρητών ευρίσκουν ουσιαστικώς την κατάστασιν απελπιστικήν, ιδίως αφ’ ης η απάντησις του Χίτλερ προς τον Πρόεδρον Ρούζβελτ [φωτ., στην κεφαλή, στο υπουργικό συμβούλιο της 27ης Σεπτεμβρίου] απέδειξε σαφώς ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένος εις το τελεσίγραφον […].

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ: « […] Δεν θα παραιτηθώ της ελπίδος ειρηνικής διευθετήσεως ούτε θα ελαττώσω τας προσπαθείας μου υπέρ της ειρήνης, ενόσω παραμένει και η παραμικρά έστω ελπίς ειρήνης. Δεν θα εδίσταζα να κάμω και τρίτην έστω επίσκεψιν εις την Γερμανίαν εάν ενόμιζα ότι τούτο θα έφερε κάποιο καλόν […]».

ΚΑΛΟΣ ΣΠΟΡΟΣ: Είναι επαινετή αυτή η ιδιαιτέρα προσοχή την οποίαν καταβάλλει το υπουργείον της Γεωργίας διά να αποκτήσουν οι αγρόται υγιείς σπόρους διά την εφετεινήν καλλιέργειαν. Διότι κατά το παρελθόν δεν συνέβη σπανίως να σπείρουν με κακής ποιότητος ή κατεστραμμένους τελείως σπόρους […] και, φυσικά, να μη θερίσουν.