ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-4-10-1938-2276315

«ΜΕΓΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ» [Ομιλία Χίτλερ στο Εγκερ]: «Από βορρά μέχρι νότου και από ανατολών μέχρι δυσμών οι Γερμανοί αποτελούν τώρα ενότητα συμπαγή και είναι έτοιμοι να ενστερνισθούν οι μεν την υπόθεσιν των δε και να μην εγκαταλείψουν ποτέ αλλήλους. […] Βαδίζομεν νυν προς Μέγα Γερμανικόν Μέλλον […]».

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: «Ο τηλεφωνικός θάλαμος κατέστη διά τας φλυάρους γυναίκας του καιρού μας αυτό που ήτο άλλοτε η βρύση εις την πλατείαν του χωρίου, όταν αι φλύαροι συνεκεντρούντο εκεί και ήρχιζαν ατελείωτον κουτσομπολιό». Αυτή η ήκιστα κολακευτική διαπίστωσις περιέχεται εις υπόμνημα δημοσιευθέν υπό τις διευθύνσεως των Τ.Τ.Τ. του Λονδίνου, η οποία προέβη εις ειδικάς ερεύνας επί των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

«ΣΩΤΗΡΙΑ»: Να επαναλάβωμεν τι ήτο το Σανατόριον αυτό και πώς από της 4ης Αυγούστου και εντεύθεν μετεβλήθη είναι περιττόν. Επιβάλλεται όπως λεχθή ότι όταν η «Σωτηρία» θ’ αποκτήσει τα δύο νέα κτίρια, τα οποία εθεμελιώθησαν χθες, θα γίνη εν εκ των αρτιοτέρων σανατορίων του κόσμου και τούτο θα είναι προς τιμήν της χώρας αυτής, ενώ μέχρι προ τινος η «Σωτηρία» ήτο το αίσχος της.