ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 7.X.1938

80-chronia-prin-stin-k-7-x-1938-2276542

ΝΕΑ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Το πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται εκ Πράγας ότι το συνελθόν εν Ζιλίνα συνέδριον των Σλοβάκων απεφάνθη υπέρ της ιδρύσεως αυτονομιστικού καθεστώτος εντός ομοσπονδιακού Κράτους, εις το οποίον θα συμμετέχουν Τσέχοι και Σλοβάκοι εν ίση μοίρα. Απεφασίσθη επίσης να διορισθή αμέσως Κυβέρνησις εκ πέντε μελών υπό την προεδρίαν του ηγέτου του αυτονομιστικού κόμματος κ. Ιωσήφ Τισζό. Οι υπουργοί των Εξωτερικών, της Εθνικής Αμύνης ίσως δε και οι των Οικονομικών και της Δικαιοσύνης θα είναι ομοσπονδιακοί αντιπρόσωποι, εκπροσωπούντες εξίσου Τσέχους και Σλοβάκους. Η Κυβέρνησις θα συνέρχεται υπό την προεδρίαν του Προέδρου της Δημοκρατίας [φωτ.: Ο Τισζό με τον Χίτλερ].

ΓΕΡΜΑΝΟ-ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ: Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι, κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν, η διεθνής επιτροπή, η καταρτισθείσα βάσει της συμφωνίας του Μονάχου, ενέκρινε σήμερον την έκθεσιν της εκ στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων υποεπιτροπής περί διαχαράξεως των συνόρων των διαφόρων ζωνών, αι οποίαι θα καταληφθούν υπό των γερμανικών στρατευμάτων μέχρι της 10ης Οκτωβρίου.

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ: « […] κατελήξαμεν εις την οριστικήν λύσιν της μεταφοράς των υδάτων των πηγών Σουβάλας […]. Το ύδωρ των πηγών της Σουβάλας ων η θερινή παροχή είναι μικρά, θα λαμβάνηται μόνον κατά το από Νοεμβρίου μέχρις Απριλίου χρονικόν διάστημα, οπότε η παροχή είναι μεγάλη και οπότε το μη αναλισκόμενον ημερησίως ύδωρ θα εναποθηκεύεται εις την λίμνην Μαραθώνος, εις τρόπον ώστε όταν κατά Απρίλιον θα αναστέλληται η λήψις του ύδατος των πηγών, όπως τούτο χρησιμοποιηθή εις αρδεύσεις, θα έχωμεν την λίμνην εις πλήρη επάρκειαν διά την ύδρευσιν. […] Τα έργα θα χρηματοδοτηθώσι εξ αυτής ταύτης της υδρεύσεως, χωρίς ουδέ κατά οβολόν να βαρυνθή ο προϋπολογισμός του Κράτους [Αγγ. Οικονόμου, υπουργός Συγκοινωνίας].