ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 18-10-1938

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΕΜΑΛ: «Η ασθένεια εκ της οποίας υπέφερεν ο Πρόεδρος Κεμάλ Ατατούρκ, ηκολούθει την κανονικήν πορείαν της, όταν αίφνης την Κυριακήν […] η αδυναμία του ασθενούς ενετάθη, ενώ ταυτοχρόνως ενεφανίσθησαν διαταραχαί στομαχικαί και νευρικαί. […] Μετά την καθορισθείσαν και εφαρμοσθείσαν υπό των ιατρών μέθοδον θεραπείας παρετηρήθη εις την γενικήν κατάστασιν ελαφρά βελτίωσις, η κατάστασις όμως παραμένει σοβαρά» [φωτ. Ο Κεμάλ με τον Φεβζί Τσακμάκ, επικεφαλής του τουρκικού στρατού].

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ:  […] ο κ. Μάικελ [Αγγλος αρμοστής] θα απευθύνη προκήρυξιν προς τους τρομοκράτας καλών αυτούς να παραδώσουν τα όπλα εντός ωρισμένης προθεσμίας. Εάν η προθεσμία παρέλθη άπρακτος, αι αγγλικαί αρχαί θα δράσουν αμειλίκτως εναντίον των. Ηδη ο αγγλικός στρατός και η αστυνομία ενισχύθησαν δι’ 6.000 ανδρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΔΑ: « […] Εις την έμπνευσιν, την γραμμήν, το χρώμα που εις άλλους καιρούς επτύχωσαν ένα άγαλμα, ή έκαμαν μίαν τοιχογραφίαν, ή επροστάτευσαν από το κρύο ή την ζέστην έναν Ελληνα, θα προσθέσωμεν την σύγχρονον αισθητικήν μας, την νεοελληνικήν επινόησιν, το νεοελληνικόν γούστο και θα δώσωμεν μίαν ελληνικήν αμφίεσιν».