ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-10-1938

ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ: Οι […] ανταποκριταί των αγγλικών εφημερίδων γράφοντες διά τα νέα οχυρωματικά έργα, τα κατασκευασθέντα κατά μήκος του δυτικού μετώπου […] τονίζουν ότι η γραμμή αύτη είναι δυνατόν ν’ αντιστή εις οιανδήποτε επίθεσιν. Ιδιαιτέρα πρόνοια ελήφθη όπως η γραμμή παραμείνη απόρθητος εναντίον πάσης επιθέσεως εκ μέρους αρμάτων μάχης, συγχρόνως δε ελήφθησαν όλα τα μέτρα διά την εξασφάλισιν πάσης ανέσεως των αμυνομένων στρατευμάτων [φωτ. Εργασίες κατασκευής της γραμμής].

ΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ: Η Ιερουσαλήμ αρχίζει να προσλαμβάνη πλέον κανονικήν όψιν. Πολύς κόσμος, επωφελούμενος του ανοίγματος της Πύλης της Δαμασκού και της Πύλης της Γιάφας εισέρρευσεν από την παλαιάν πόλιν εις την Νέαν. Φυσικά πάντες οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι υφίσταντο αυστηρότατον έλεγχον υπό της αστυνομίας. […] Αι βρεττανικαί αρχαί είναι τελείως κύριαι της καταστάσεως εις την παλαιάν πόλιν […].

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Ο νόμος ορίζει ότι αι αποδοχαί των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, ως και αι συντάξεις, μερίσματα, εφ’ άπαξ βοηθήματα ή επιστροφαί κρατήσεων των ανωτέρω δεν εκχωρούνται ουδέ κατάσχονται.