80 χρoνια πριν… 21-11-1938

45" χρόνος ανάγνωσης

ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ:  […] Η Γερμανία δεν αξιοί μόνον την απόδοσιν των αποικιών αι οποίαι της αφηρέθησαν μετά το πέρας του παγκοσμίου πολέμου, αλλά αι αξιώσεις της […] εκτείνονται εις όλας τας αφρικανικάς αποικίας, θίγουσαι την Πορτογαλίαν με την δυτικήν Αγκόλα. Επί πλέον θίγονται αι αποικίαι του Ειρηνικού ωκεανού, όχι μόνον αι απολεσθείσαι, αλλά και αι πλουσιώταται ολλανδικαί.

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ»: Εσχάτως, ως εκ της μετακλήσεως του Γάλλου οργανωτού κ. Μπεντώ, προοριζομένου διά την βελτίωσιν της οργανώσεως διαφόρων υπηρεσιών του κρατικού μηχανισμού επί των νέων επιστημονικών μεθόδων και κατά τρόπον εξοικονομητικόν: δαπανών, κόπων, υλικών, η «Επιστημονική Οργάνωσις» λαμβάνει πλέον επίσημον και γενικότερον χαρακτήρα παρ’ ημίν και παρέχεται το ενδόσημον ότι […] θέλει καταστή […] κανών και οδηγός των εν Ελλάδι διευθύνσεων επιχειρήσεων, προϊσταμένων, γραφείων, εργοστασίων κ.λπ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ:  […] ο κ. Βάργκας εδήλωσεν ότι η Βραζιλία αξιοί από τα ξένα κεφάλαια όπως ταύτα μη σκεφθώσι την εγκαθίδρυσιν κυριαρχίας επί της οικονομίας της Βραζιλίας.