ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 13-12-1938

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΙΩΝ: Με εξαιρετικήν μεγαλοπρέπειαν έγινε την πρωίαν της Κυριακής η τελετή της παραδόσεως των σημαιών εις τας νέας φάλαγγας της Νεολαίας υπό της Α.Β.Υ. του Διαδόχου Αντιβασιλέως Παύλου, γενικού αρχηγού της Ε.Ο.Ν., και της Πριγκηπίσσης Φρειδερίκης, επιτίμου Γενικού Διοικητού των σχηματισμών Θηλέων της Ε.Ο.Ν. [φωτ. Φαλαγγίτισσες παρελαύνουν].

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΝΙΚΗ: Οι Γερμανοί κατά τας εκλογάς του Μέμελ [περιοχή στη Λιθουανία] κατήγαγον αναμφισβητήτως μίαν νίκην […]. Κατά το «Νταίηλυ Μαίηλ»μ γεγονός είναι ότι αι εκλογαί διεξήχθησαν υπό το σύνθημα «Επιστροφή εις το Ράιχ», πολλαί δε αγγλικαί εφημερίδες προβλέπουν ότι συντόμως και η περιοχή θα ενσωματωθή εις την Γερμανίαν [φωτ.: Ερνστ Νόιμαν, ηγέτης των Γερμανών του Μέμελ].

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: Η βιομηχανία του κινηματογράφου διέρχεται σοβαράν κρίσιν εις την Αγγλίαν και αι καλλιτέχναι διαμαρτύρονται διότι η κυβέρνησις, διά των περιοριστικών μέτρων της, καθιστά την θέσιν των απελπιστικήν. Τους τελευταίους μήνας, η λογοκρισία απηγόρευσε το «γύρισμα» διαφόρων ταινιών, προ τινών δε ημερών […] ημπόδισε την εμφάνισιν ταινίας της οποίας η υπόθεσις εκτυλίσσεται εις τας αποικίας.