ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς θα ασκείται ποινική δίωξη

Πώς θα ασκείται ποινική δίωξη

Επειτα από γνωμοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα ζητείται από επιτροπή την οποία θα συγκροτούν ανώτατοι δικαστικοί, θα ασκείται ποινική δίωξη σε τραπεζικά στελέχη που προχωρούν σε διαγραφές δανείων στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή ρύθμισης χρεών ιδιωτών. Αυτό προβλέπει διάταξη που στόχο έχει να ξεμπλοκάρει πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης όχι μόνο μεμονωμένων επιχειρήσεων που πρέπει να εξυγιανθούν, αλλά και ευρύτερων ρυθμίσεων, όπως είναι ο πτωχευτικός νόμος ή ο εξωδικαστικός μηχανισμός, η λογική του οποίου βασίζεται σε γενικευμένες διαγραφές οφειλών.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της δέσμευσης για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 38%, δηλαδή κατά 40 δισ. ευρώ, έως τα τέλη του 2019, οι τράπεζες θα πρέπει να ανακτήσουν πάνω από 30 δισ. μέσα από επιτυχείς ρυθμίσεις δανείων, δηλαδή την αποκατάσταση της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων που βρίσκονται σήμερα σε καθυστέρηση, ενώ άλλα περίπου 14 δισ. προβλέπεται να είναι οι διαγραφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική διάταξη έχει τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών, που είχαν αντιταχθεί στο σχέδιο της κυβέρνησης να «πολιτικοποιήσει» το θέμα, προωθώντας διάταξη που ανέθετε την απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στον υπουργό Οικονομικών. Ετσι η νέα διάταξη θα προβλέπει ότι ποινική δίωξη θα ασκείται από επιτροπή ανώτατων δικαστικών κατόπιν γνωμοδότησης της ΤτΕ.

Η προστασία παρέχεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και προβλέπει ότι «όσοι από τον νόμο ή από δικαιοπραξία έχουν την επιμέλεια ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχείριση περιουσίας πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τις οποίες τέλεσαν για την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, κατά τα οριζόμενα στον Πτωχευτικό Κώδικα ή στον ν. 4469/2017 ή στο ν. 3869/2010 ή στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης του ν. 4261/2014 ή στο ν. 4354/2015, εφόσον αυτές ήταν σύμφωνες με τους προβλεπόμενους στους παραπάνω νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους, κανόνες και διαδικασίες, τα οριζόμενα στους εσωτερικούς κανονισμούς και τα καταστατικά των νομικών προσώπων που εκπροσωπούσαν και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους». Αναγκαίο είναι επίσης να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

1. Οι πράξεις ή παραλείψεις να τελούνται με σκοπό είτε την είσπραξη μέρους τουλάχιστον της απαίτησης είτε, αν πρόκειται για επιχειρηματικά δάνεια, τη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο αναδιοργάνωσης και διάσωσής της και αποβλέπουν, μέσω αυτής, στην εξασφάλιση είσπραξης τουλάχιστον μέρους της απαίτησης.

2. Κατά την εξυπηρέτηση της αναδιάρθρωσης ή διαγραφής των δανείων, οφειλών ή χρεών, δεν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές κανονιστικές πράξεις της ΤτΕ για τη διαχείριση οφειλών σε καθυστέρηση και τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και έχουν τηρηθεί οι κανόνες που προβλέπονται στην εγκεκριμένη πολιτική αναδιαρθρώσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων του πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων προκειμένου για ειδικούς εκκαθαριστές.

4. Δεν οδηγούν σε χειροτέρευση της πραγματικής οικονομικής θέσης του νομικού προσώπου του δανειστή από αυτή που θα επερχόταν αν ο οφειλέτης, η οφειλή του οποίου αναδιαρθρώνεται ή διαγράφεται, ετίθετο άμεσα σε εκκαθάριση ή ρευστοποίηση του ενεργητικού του σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για την αναδιάρθρωση ή διαγραφή δανείων, οφειλών ή χρεών από διμερείς συμφωνίες μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη, που αποβλέπουν στην εφαρμογή της εσωτερικής εγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε επιχειρήσεων είτε ιδιωτών, στο πλαίσιο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας. Με τον τρόπο αυτό η προστασία επεκτείνεται και στις διαγραφές που γίνονται με στόχο τη ρύθμιση χρεών φυσικών προσώπων.

Αντίστοιχη προστασία παρέχεται για τους δημόσιους λειτουργούς που συμμετέχουν σε διαδικασίες αναδιαρθρώσεων ή διαγραφής δανείων, οφειλών ή χρεών, για τους οποίους ποινική δίωξη θα ασκείται μόνο κατόπιν αίτησης του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπου θα τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις τελέστηκαν κατά παράβαση των προϋποθέσεων που ορίζουν οι νόμοι.