Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 8-ΙΧ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ: Παρίσιοι, Σεπτέμβριος.- Η εκ του ανασχηματισμού της κυβερνήσεως Ταταρέσκο δημιουργηθείσα εν Ρουμανία κατάστασις εξακολουθεί να προκαλή ζωηρότατα σχόλια εις την διεθνή δημοσίαν γνώμην. Ιδιαιτέρως ο γαλλικός Τύπος αποδίδει εις το γεγονός τούτο εξαιρετικήν σημασίαν, λόγω της αιφνιδίας απομακρύνσεως του κ. Νικολάε Τιτουλέσκο (φωτογραφία, πηγή: εφημερίδα România libera) εκ του υπουργείου των Εξωτερικών, το οποίον ούτος διηύθυνεν επί μακράν σειράν ετών. Οι γαλλικοί κύκλοι δεν αποκρύπτουν τας ανησυχίας των εκ της επελθούσης μεταβολής, την οποίαν θεωρούν ως το πρώτον σύμπτωμα νέου προσανατολισμού εις την εξωτερικήν πολιτικήν της Ρουμανίας. […] Τα σχέδια τα οποία έχει η Γερμανία διά την Ρουμανίαν καταφαίνονται εκ της αρθρογραφίας των κυριωτέρων δημοσιογραφικών οργάνων του Ράιχ. [τ]ο επίσημον όργανον του Χίτλερ «Λαϊκός Παρατηρητής» υπέδειξε μετά μεγαλυτέρας σαφηνείας εις τους Ρουμάνους την ανάγκην όπως αναθεωρήσουν την εξωτερικήν πολιτικήν των. «Χάριν του συμφέροντος του ρουμανικού λαού», προσθέτει η ιδία εφημερίς, «ευχόμεθα όπως η απόφασις αύτη ληφθή εφ’ όσον ακόμη είναι καιρός».

ΙΤΑΛΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΣΣΔ ΣΕ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ:  (Συνέχεια εκ της ιδίας ανταποκρίσεως.) Η Ρώμη και το Βερολίνον διαφωνούν όσον αφορά τας λύσεις αι οποίαι πρέπει να δοθούν εις τα μεγάλα ευρωπαϊκά προβλήματα. Η Ιταλία εδήλωσεν ότι ουδεμίαν έχει αντίρρησιν όπως αντιπροσωπευθή η Σοβιετική Ενωσις εις την Πενταμερή Συνδιάσκεψιν η οποία θα ασχοληθή με την σύναψιν ενός νέου ευρωπαϊκού συμφώνου. Η Γερμανία, αντιθέτως, όχι μόνον αποκρούει την παρουσίαν της Ρωσσίας αλλ’ επί πλέον επιδιώκει να διαλύση το Γαλλοσοβιετικόν σύμφωνον. [Σημ. «Φ»: Οι βάσεις για τις σχετικά καλές σχέσεις Ιταλίας και Σοβιετικής Ενώσεως προ του πολέμου ετέθησαν κατά τη συνάντηση του Μπενίτο Μουσολίνι με τον κομισάριο των Εξωτερικών της ΕΣΣΔ Μαξίμ Λιτβίνοφ στις 3 Δεκεμβρίου 1933 στη Ρώμη. Το κλίμα αυτό εξηγεί, σε ένα βαθμό, και τη χλιαρή στάση της Μόσχας κατά την ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος.]

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ: Το Αρχαιολογικόν Συμβούλιον παρέσχε άδειαν όπως εκτελεσθή συναυλία υπό την διεύθυνσιν του μαέστρου κ. Μητροπούλου εις το αρχαίον θέατρον Κορίνθου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ