Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 12 και 13-ΙΧ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΓΚΩΜΙΟ ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΞΑ: Βερολίνον, 11.– Κατά τον λόγον τον οποίον εξεφώνησε χθες εις Νυρεμβέργην [Συνέδριο του Ναζιστικού Κόμματος] ο υπουργός κ. Γκαίμπελς υπέμνησεν ότι εις το συνέδριον της Κομιντέρν το συνελθόν πέρυσιν [...] ηκούσθησαν αι πρώται προειδοποιήσεις διά την κομμουνιστικήν επαναστατικήν δράσιν. Από τότε εσημειώθησαν πλείονες των εκατόν επαναστατικαί κομμουνιστικαί απόπειραι εις διαφόρους χώρας, μεταξύ των οποίων και η της 10ης Μαΐου 1936 εις την Θεσσαλονίκην η οποία εστοίχισε τόσα θύματα. Η Ελλάς υπέστη σκληράν δοκιμασίαν και έν έτος ακριβώς μετά τας αποφάσεις του ως άνω συνεδρίου [...] εκηρύσσετο εις την χώραν αυτήν διά την 5ην παρελθόντος μηνός Αυγούστου πανεργατική απεργία με καθαρώς επαναστατικόν κομμουνιστικόν χαρακτήρα. Εάν η Ελλάς εσώθη από την μπολσεβικικήν καταστροφήν το οφείλει αποκλειστικώς εις την ενεργόν επέμβασιν του πρωθυπουργού της κ. Μεταξά. όστις εξεμηδένησε τα σχέδια των Δημητρώφ και Οζορόνωφ. [Σημ. «Φ»: Οι εγκωμιαστικοί λόγοι του Γκαίμπελς για τον Μεταξά, καθώς και σειρά δημοσιευμάτων του γερμανικού Τύπου, ήταν μία προετοιμασία της επίσκεψής του στην Ελλάδα στις 20 του ιδίου μηνός, όπου όμως, παρά τα εγκώμια, δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι καθοριστικό από τον Μεταξά, ο οποίος γνώριζε ότι το συμφέρον της Ελλάδος ήταν, τότε, οι στενές σχέσεις με την θαλασσοκράτειρα Βρετανία.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 12.– Τα εθνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν τα προάστια του Αγίου Σεβαστιανού, πυροβολισμοί δε ήδη ανταλλάσσονται μεταξύ των υπερασπιστών του κυβερνητικών [δημοκρατικών] και των επιτιθεμένων επαναστατών [εθνικιστών]. Τα γυναικόπαιδα εγκατέλειψαν ήδη τον Αγιον Σεβαστιανόν. Επίσης οι ξένοι πρόξενοι απήλθον της πόλεως. Τα επαναστατικά στρατεύματα αναμένεται να εισέλθουν την πρωΐαν εις την πόλιν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ: Υπό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος εξεδόθη ανακοινωθέν διά του οποίου εκφράζει την αποστροφήν της διά τα «φρικώδη κακουργήματα άτινα λαμβάνουν χώραν εν τω εμφυλίω σπαραγμώ του Ισπανικού λαού» και εύχεται όπως επικρατήση η ειρήνη.

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ: Ο ηθοποιός του Βασιλικού Θεάτρου κ. Μινωτής λαβών επτάμηνον εκπαιδευτικήν άδειαν αναχωρεί εντός των ημερών εις Βιέννην και Βερολίνον δι’ ευρυτέρας σπουδάς.

Ε΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Την 20ήν Σεπτεμβρίου άρχονται εις την Ρώμην αι εργασίαι του Ε΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών [...] Τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας: Κ. Αμαντος, Γ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Κουγέας, Φ. Κουκουλές, Α. Ξυγγόπουλος, Α. Ορλάνδος, Ι. Παπαδόπουλος, Γ. Σωτηρίου, Σ. Κυριακίδης, Δ. Ευαγγελίδης, Γρ. Κασιμάτης.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ