Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 31-X/1-XI-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΙΣΧΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΗΤΤΑ: Ρώμη, 31.- Το πρακτορείον Στέφανι πληροφορείται εκ Λονδίνου ότι ο σερ Γκρόντνεϋ Μπώλτον δημοσιεύει εις την επιθεώρησιν «Μεγάλη Βρεττανία» άρθρον εν τω οποίω τονίζει ότι η Γερμανία, παρά την ήτταν της κατά το 1918, κατέστη σήμερον και πάλιν ισχυρά. Και αν –λέγει– υφίστατο δευτέραν ήτταν, μετά είκοσιν έτη θα καθίστατο ισχυροτέρα. (Δυτική Γερμανία, 1960, δεκαπέντε έτη μετά την ήττα του Ράιχ.  Σειρά κατασκευής οχημάτων παγκοσμίου φήμης.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, Οκτώβριος.- Το ισπανικόν πρόβλημα απειλεί να επιδεινώση επικινδύνως την διεθνή κατάστασιν. Αι επανειλημμέναι επιθέσεις της Σοβιετικής Κυβερνήσεως εναντίον της επιτροπής της ουδετερότητος προκαλούν σοβαρωτάτας ανησυχίας μεταξύ των πολιτικών κύκλων οι οποίοι φοβούνται ότι η επιμονή της Μόσχας θα δημιουργήση μοιραίως γενικωτέρας περιπλοκάς. Το πρόβλημα τούτο απασχολεί ήδη τας κυβερνήσεις Γαλλίας και Αγγλίας αι οποίαι καταβάλλουν πάσαν προσπάθειαν όπως μη διαταραχθή η ευρωπαϊκή ειρήνη. Παρά ταύτα αι ενέργειαί των συναντούν μεγίστας δυσχερείας διότι η Μόσχα φαίνεται αποφασισμένη να ενισχύση τους Ισπανούς κομμουνιστάς, ενώ η Γερμανία και η Ιταλία κατέστησαν ήδη γνωστόν ότι δεν θα ανεχθούν την εγκαθίδρυσιν σοβιετικού προτεκτοράτου εις την Μεσόγειον.

ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΟΝ: Εις το αυριανόν υπουργικόν συμβούλιον θα γίνη εισήγησις και θα εγκριθή το νομοσχέδιον περί εθνικής οργανώσεως της νεολαίας. Διά την τελικήν διατύπωσιν του νομοθετήματος είχε χθες την εσπέραν ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως μακράν συνεργασίαν μετά του υπουργού της Παιδείας κ. Γεωργακοπούλου. [Σημ. «Φ»: Ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός το 1958, διενήργησε τις εκλογές της 11ης Μαΐου κατά τις οποίες ενίκησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και η ΕΔΑ ανεδείχθη αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό 24,42%.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ