Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 5/6/7-VI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ: Βερολίνον, Ιούνιος.- Ο υπουργός των Εσωτερικών κ. Φρικ, ομιλών περί των σχέσεων μεταξύ κράτους και [καθολικής] εκκλησίας είπε τα εξής: «Αν η εκκλησία νομίζη ότι πρέπει να μας κηρύξη τον πόλεμον, δεν θα αρνηθώμεν. Θα τον κηρύξωμεν και ημείς στηριζόμενοι επί του λαού. [...] Οσα απεκαλύφθησαν κατά τας τελευταίας εβδομάδας επί της καταστάσεως του καθολικού κλήρου δεν ήτο δυνατόν ή να προκαλέσουν την επέμβασιν της κυβερνήσεως.» Εξ άλλου ο υπουργός Παιδείας κ. Ρουστ ομιλών εις Νυρεμβέργην είπεν: «Η γερμανική εκπαίδευσις πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικώς επί των εθνικοσοσιαλιστικών απόψεων περί φυλετισμού. Είναι αδύνατον να επιτρέψωμεν επ’ άπειρον την επιρροήν των κατηχητικών σχολείων.» Μίαν έμμεσον απάντησιν προς τους υπουργικούς λόγους αποτελεί η εγκύκλιος του επισκόπου του Βερολίνου Κονρράδου φον Πρέζιγκ [φωτογραφία] απευθυμένη προς την νεολαίαν της επισκοπής του: «Αλλοίμονον εις τους λαούς εκείνους και εις τα έθνη εκείνα που αρνούνται την ιεράν κληρονομίαν των πατέρων των. [...].»

ΑΓΡΑΣ ΠΕΡΙ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ: Τέλλος Αγρας «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» [Πρώτο μέρος του άρθρου, «Κ» 7-VI-1937.]

«ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ»: Επί τη συμπληρώσει δεκαετίας συνεχούς εκδόσεως του γνωστού φιλολογικού, ιστορικού, λογοτεχνικού, κριτικού και καλλιτεχνικού περιοδικού «Ιόνιος Ανθολογία» εκυκλφόρησεν ειδικόν τεύχος περιέχον προλεγόμενα τινά με βιβλιογραφικάς πληροφορίας σχετικάς με το περιοδικόν, καθώς και πίνακας περιεχομένων του. [Σημ. «Φ»: Η «Ιόνιος Ανθολογία» πρωτοεκδόθηκε το 1834 στην Κέρκυρα. Η εδώ αναφερόμενη έβγαινε στην Ζάκυνθο και την Αθήνα από την Μαριέττα και τον Σπύρο Μινώτο.]

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Αύριον Κυριακήν [6-VI-1937] «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» θα πωληθή υπέρ της Ελληνικής Αεροπορίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ