Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 5-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

BAIN DE FOULE ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ: Η προσέλευσις του πλήθους εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον [διά τον εορτασμόν της πρώτης επετείου από της επιβολής της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου] ήρχισεν από της μεσημβρίας. Πολλαί ομάδες επαρχιωτών εργατών και κατοίκων των συνοικισμών είχον εγκατασταθή πλησίον του Σταδίου και εις τα πέριξ του Ζαππείου κέντρα και καφφενεία, αναμένουσαι να καταλάβουν εγκαίρως τας θέσεις των εις το Στάδιον. Αι Πύλαι του Παναθηναϊκού Σταδίου ήνοιξαν την 1.30΄ μεταμεσημβρινήν, αμέσως δε το πλήθος των εορταστών έσπευσε να εισέλθη εντός αυτού με παραδειγματικήν τάξιν. […] Αι εκδηλώσεις των προσερχομένων εις το Στάδιον εορταστών συνοδευόμεναι από τα όργανα των διαφόρων ομάδων, προσέδιδον πανηγυρικώτερον και λαϊκώτερον χαρακτήρα εις τον εορτασμόν. […] Την 5ην απογευματινήν και ολίγον προ της αφίξεως του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως είχε δημιουργηθή έξωθεν του Σταδίου αφόρητος κατάστασις, λόγω του απείρου πλήθους, το οποίον εξεχύνετο συνεχώς προς την είσοδον και συνωθείτο ασφυκτικώς προ των κεκλεισμένων πυλών του Παναθηναϊκού Σταδίου. Η αστυνομία […] ηναγκάσθη να ζητήση την συνδρομήν της ίλης του ιππικού, ήτις προσεπάθησε ματαίως να απωθήση προς την οδόν Ηρώδου του Αττικού και τη λεωφόρον Ολγας τα διαρκώς ογκούμενα κύματα των προσερχομένων εορταστών. Η αστυνομία διά να αποφύγη τα αναπόφευκτα πλέον εκ του μεγάλου συνωστισμού δυστυχήματα επέτρεψεν εις το πλήθος να ανέλθη εις τους άνωθεν του Σταδίου λοφίσκους. […] Την 5 μ.μ. ήρχισεν η προσέλευσις των επισήμων. [...] Η αποβίβασις του κ. Πρωθυπουργού αλλά και η είσοδός του εις το Στάδιον έδωσεν αφορμήν εις νέας θυελλώδεις εκδηλώσεις. Ολόκληρον το Παναθηναϊκόν Στάδιον εδονήθη από μιαν πράγματι αποθεωτικήν ιαχήν, η οποία συνώδευσε τον κ. Μεταξάν μέχρι της κερκίδος των επισήμων.

Διόρθωση: Στον χθεσινό «Φιλίστορα» ένα lapsus claviaturae αλλοίωσε το περιεχόμενο του σχολίου. Το ορθόν είναι «Θα πρέπει να τον είχε ανησυχήσει», αντί του «Θα πρέπει να τους είχε ανησυχήσει».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ