Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 17-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, 1937: Λονδίνον, 16.- Κατά πληροφορίας εκ Σαγκάης σφοδραί μάχαι μεταξύ των Κινέζων και των Ιαπώνων ήρχισαν εις Ναν Κέου. […] Τον πρόλογον εις τας νέας συγκρούσεις έγραψεν η αεροπορία των δύο αντιπάλων ήτις χθες και σήμερον εσημείωσεν εντονωτάτην δράσιν. Κινεζικά αεροπλάνα επέδραμον κατά των εν Σαγκάη ορμούντων ιαπωνικών πολεμικών, τα οποία απεπειράθησαν να βομβαρδίσουν. Αι βόμβαι έπεσαν εκατέρωθεν του ποταμού Βαγκ-Που όπου είναι ελλιμενισμένα τα πολεμικά και προκάλεσαν πυρκαϊάς και σημαντικάς ζημίας. Τα αντιαεροπορικά πυροβόλα έβαλον κατά των κινεζικών αεροπλάνων τα οποία εν τέλει ηναγκάσθησαν να απομακρυνθούν. Αμέσως κατόπιν, ιαπωνικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν το παρά την Σαγκάην αεροδρόμιον Ναγκ-Τσαγκ εις το οποίον προεκάλεσαν σημαντικάς ζημίας. [Στη φωτογραφία, Σαγκάη, Αύγουστος 1937.]

ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΝΑΝΚΙΝ: Σοβαρωτέρα όμως ενέργεια της ιαπωνικής αεροπορίας υπήρξεν ο βομβαρδισμός του αεροδρομίου της πρωτευούσης της Κεντρικής Κινεζικής Κυβερνήσεως υπό αεροπλάνων ορμηθέντων εκ της νήσου Φορμόζας. Μόλις τα ιαπωνικά ενεφανίσθησαν ύπερθεν της Νανκίν, ήρχισεν έντονος δράσις των αντιαεροπορικών πυροβόλων ενώ σχεδόν ταυτοχρόνως ενεφανίζετο σμήνος κινεζικών αεροπλάνων. Επηκολούθησεν αερομαχία διαρκέσασα υπέρ την μίαν ώραν, το αποτέλεσμα της οποίας αγνοείται. Ανεκοινώθη μόνον ότι εξ ιαπωνικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ