Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 19-VIII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΟΙ ΜΑΡΟΚΙΝΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ:  (Από άρθρον του συγγραφέως Φ. Γητς - Μπράουν εις τον λονδίνειον «Παρατηρητήν».) « [...] Θεωρητικώς οι Μαροκινοί είναι υπήκοοι του Σουλτάνου του Mαρόκου, αλλά πραγματικώς πάντοτε εχρησιμοποιήθησαν εις τας εσωτερικάς υποθέσεις της Ισπανίας, ιδία δε το 1934 εναντίον των Αστουριανών μεταλωρρύχων. Εις τας τάξεις των έχουν 10 τοις εκατόν Ισπανούς, αι δε διοικήσεις ευρίσκονται εις τας χείρας Ισπανών αξιωματικών. Ημπορούν, λοιπόν, νομίμως να θεωρηθούν ως μέρος του Ισπανικού στρατού. Ο κομμουνισμός, όπως γνωρίζουν πολύ καλά οι Μαροκινοί, είναι θανάσιμος εχθρός της μουσουλμανικής πίστεως όσον είναι και της χριστιανικής. Εις τον πόλεμον εναντίον των αθέων, τους ωθούν λόγοι τόσον φυλετικοί όσον και θρησκευτικοί. Εις το Μαρόκον εσχάτως κάποιος φύλαρχος μου έλεγε: «Σεις και εγώ ανήκομεν εις διαφορετικάς θρησκείας, σαχίμπ, αλλ’ είμεθα και οι δύο άνθρωποι της πίστεως και ημείς οι μουσουλμάνοι σεβόμεθα τον άγιον προφήτην σας. Αλλ’ αυτοί οι μπολσεβίκοι δεν πιστεύουν εις τίποτε. Πρέπει να σαρωθούν από προσώπου γης.» [Σημ. «Φ»: Η ειρωνεία της Ιστορίας είναι ότι ο Φράνκο ονόμασε τον πόλεμό του «Σταυροφορία»... Σήμερα στην Ισπανία κατοικούν περίπου 700.000 Μαροκινοί.]
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπό της Επιτροπής Τουρισμού εν Κηφισιά εδόθη χθες το απόγευμα εις τον Κοκκιναράν συναυλία υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου. Την συναυλίαν παρηκολούθησαν ο Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ