Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 2-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ: Το υφυπουργείον Ασφαλείας έκαμε δεκτήν την αίτησιν του εις την νήσον Αντικύθηρα διατελούντος μέχρι τούδε εν εκτοπίσει επί κομμουνισμώ τέως συνταγματάρχου Μπακιρτζή, όπως αναχωρήση εις Ρουμανίαν, όπου προτίθεται να εγκατασταθή μονίμως. Ούτος μετά την έγκρισιν της αιτήσεώς του, ανεχώρησε πράγματι εις Ρουμανίαν.

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Λονδίνον, 1.- Η πολεμική δραστηριότης επανελήφθη εις το μέτωπον της Μαδρίτης. Επανειλημμέναι συγκρούσεις δημοκρατικών και εθνικιστών εσημειώθησαν εις τους τομείς της Γουαδαλαχάρας και της πανεπιστημιακής πόλεως. Θέατρον των επιχειρήσεων ήτο το χωρίον της Κιχόρνα. Περί την εσπέραν αι κυβερνητικαί προφυλακαί [Δημοκρατικοί] προυχώρησαν και κατέλαβον τα πέραν της Μπρουνέτε υψώματα.

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 1.- Κατά πληροφορίας των αγγλικών εφημερίδων εκ Πεκίνου, τα ιαπωνικά στρατεύματα τα προχωρούντα προς την διάβασιν του Νανκόου συνηνώθησαν με τα άλλα ιαπωνικά στρατεύματα τα οποία βαδίζουν κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής από Καλγκάν εις Σουάν Σούα. [...] Φαίνεται ότι οι Κινέζοι στρατηγοί κατώρθωσαν να αποσύρουν τα στρατεύματά των εν πλήρει τάξει. Οι Ιάπωνες ομολογούν ότι η ιαπωνική επίθεσις εις το Λοτιέν, εν τη Βορείω Κίνα, περιήλθεν εις στασιμότητα λόγω της απροσδοκήτου ζωηράς αντιστάσεως των κινεζικών στρατευμάτων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ