Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 16-IX-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΑΝΑΡΧΙΚΟ DIRECTOIRE: Λονδίνον, 15.- Κατ’ ανακοινωθέν εκ Σαλαμάνκας [φρανκικοί], οι αναρχικοί εκήρυξαν την Αστουρίαν ανεξάρτητον Κράτος και διέκοψαν τας μετά της κυβερνήσεως της Βαλένθιας [δημοκρατικοί] σχέσεις των. Οι εις το μέτωπον ερυθροί καθήρεσαν τας Αρχάς της Γιχόν και εγκαθίδρυσαν διευθυντήριον. Οι μετά την πτώσιν του Σανταντέρ καταφυγόντες εις Γιχόν επιτελείς και άλλοι αξιωματικοί της βορείου ερυθράς στρατιάς συνελήφθησαν υπό των αναρχικών. Κατ’ άλλας πληροφορίας εξ Αγίου Σεβαστιανού, οι αναρχικοί της Αστουρίας ετυφέκισαν τους πλείστους εκ των δημοτικών συμβούλων της πόλεως.

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 15.- Τηλεγραφήματα εκ Τόκιο επιβεβαιούν ότι τα ιαπωνικά στρατεύματα ανέλαβον από της πρωΐας μεγάλην επίθεσιν εις την περιφέρειαν δυτικώς του Γιαγκ Τσαγκ επί της σιδηροδρομικής γραμμής Πεκίνου - Χανκέου ΝΔ του Πεκίνου ήτις είναι κέντρον των κινεζικών συγκεντρώσεων. Τριακόσιαι περίπου χιλιάδες Κινέζων κατέχουν θέσεις κατά μήκος του ποταμού Λούλι επί μετώπου ογδοήκοντα χιλιομέτρων. Η μάχη αύτη θεωρείται ως η μεγαλυτέρα των μέχρι τούδε συναφθεισών. Οι Κινέζοι, κατά κινεζικής πηγής τηλεγραφήματα, εκυρίευσαν εις τον τομέα του Κουάγκ πλείστα στρατηγικά σημεία προς την δυτικήν όχθην του Γιουγκ Τιγκ.

LINCOLN MAC VEAGH: Ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών και η κα Μακ Βέυ κατέθεσαν υπέρ του Ταμείου Υποτροφιών του Κολλεγίου Αθηνών δραχμάς 2.200.

ΕΝΑΣ ΜΠΛΑΚ ΣΤΗΝ ΚΟΥ-ΚΛΟΥΞ-ΚΛΑΝ: Ρώμη, 15.- Αγγέλλεται εξ Ουασιγκτώνος ότι ο Πρόεδρος κ. Ρούσβελτ εδήλωσεν ότι ουδέν γνωρίζει περί των αναγραφέντων εις τας εφημερίδας ότι ο γερουσιαστής Μπλακ, διορισθείς υπ’ αυτού δικαστής εις το Ανώτατον Δικαστήριον ήτο άλλοτε μέλος της οργανώσεως Κου-Κλουξ-Κλαν.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ