Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 13-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ BERNARD SHAW: Λονδίνον, Οκτώβριος. – Επ’ εσχάτων εξεδόθησαν ασυμπλήρωτοι αι αυτοβιογραφίαι του Ρόντγυαρντ Κίπλινγκ και του Ουέλλς. Ηδη, ο κ. Μπέρναρ Σω δημοσιεύει με την σειράν του διαφόρους λεπτομερείας περί της ζωής του. [...] Εις το Λονδίνον ήλθεν εις ηλικίαν 20 ετών, αφού επί τέσσαρα έτη είχε υπηρετήσει ως μικροϋπάλληλος και κατόπιν ως λογιστής εις κάποιο γραφείο του Δουβλίνου. Εις την αγγλικήν πρωτεύουσαν ήλθε με τον σκοπόν να συναντήση την μητέρα του και να εύρη εργασίαν. Ηρχισεν όμως γρήγορα να γράφη μυθιστορήματα και συνέθετε –κανονικά– πέντε σελίδας καθ’ εκάστην ημέραν. Ταυτοχρόνως, όμως, ανεμιγνύετο και εις την πολιτική και μία από τας συνήθεις απασχολήσεις του ήτο να ομιλή εις το Χάυδ Παρκ εκθέτων τας αρχάς και τας θεωρίας του Μαρξ. Εζη εν πάση περιπτώσει, κατά την περίοδον εκείνη εις κατάστασιν μεγάλης πενίας. Αργότερα εγκατέλειψε τον καθαρόν μαρξισμόν και έγινε φαβιανός. Το 1884 ενεγράφη εις την «Φαβιανήν Εταιρείαν». Η είσοδός του εις την εταιρείαν αυτήν απετέλεσε το πρώτο μεγάλο γεγονός της ζωής του. Το δεύτερον –καθώς γράφει ο ίδιος– ήτο η εις αυτόν απονομή του βραβείου Νομπέλ το 1925.

ΛΟΥΙΖΑ ΠΟΖΕΛΛΙ: Την Παρασκευήν, 15ην Οκτωβρίου, εις το θέατρον Σαμαρτζή δίδει την τιμητικήν της η συμπαθεστάτη μικρά καλλιτέχνις Λουίζα Ποζέλλι, μαζί με τον χορευτήν του θιάσου κ. Σταύρον Σπυρόπουλον με την [επιθεώρηση] «Κοκέττα».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ