Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10.ΧII.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 9.- Κατά τηλεγραφήματα εκ Τόκιο, εις την γενομένην σήμερον σύσκεψιν του Πρωθυπουργού [Φουμιμάρο Κονόε, φωτογραφία] και των υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Στρατιωτικών και Ναυτικών, απεφασίσθη η απόρριψις των προτάσεων προς έναρξιν διαπραγματεύσεων ειρήνης, αίτινες υπεβλήθησαν υπό της Κίνας διά μέσου άλλων Δυνάμεων. Κατά την υπουργικήν σύσκεψιν απεφασίσθη όπως το ζήτημα του τρόπου καθ’ ον θα καταρτισθή η μέλλουσα κινεζική κυβέρνησις λυθή μετά την πτώσιν του Νανκίν. [...] Η ιαπωνική εφημερίς «Νίτσι - Νίτσι» αγγέλλει ότι μία μηχανοκίνητος ιαπωνική φάλαγξ έφθασε την 5ην απογευματινήν εις σημείον απέχον διακόσια μέτρα από τας εσωτερικάς οχυρώσεις του Νανκίν.

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥΣ: Λονδίνον, 9.- Ο απεσταλμένος του «Ημερησίου Τηλεγράφου» εις τον Αγιον Σεβαστιανόν αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν εις την γενομένην υπό του πρίγκηπος Ξαβερίου των Βουρβώνων της Πάρμας, αρχηγού των Φαλαγγιτών, επίσκεψιν προς τον στρατηγόν Φράνκο, δεδομένης της πιθανότητος της παλινορθώσεως της μοναρχίας εις την Ισπανίαν. Ο εν λόγω απεσταλμένος έχει την γνώμην ότι ο πρίγκηψ Ξαβέριος θα παραμείνη εις την Ισπανίαν, δεν δύναται όμως εκ τούτου να συναχθή ότι προτείνεται ούτος διά τον ισπανικόν θρόνον, ως άνθρωπος ο συγκεντρώνων εις το πρόσωπόν του την μοναρχικήν παράδοσιν.

ALEX THURNEYSSEN:  (Από εκτεταμένη κριτική μουσικής με τίτλο «Η Γ΄ Συμφωνική») « [...] Την σειράν των αγνώστων έργων άνοιξε αυτήν την φοράν η συναρπαστική, η γοητευτική Συμφωνία του Λουΐτζι Μποκερίνι, την οποίαν –κατά το πρόγραμμα– ανεκάλυψε και ανέσυρε από τα σκονισμένα βάθη κάποιας παλαιάς βιβλιοθήκης, μόλις προ μηνών, ο Karl Geiringer και την έσωσεν έτσι από την αφάνειαν και την λήθην. Αληθινά πολύτιμον εύρημα! [...] Ο Μητρόπουλος, ολοφάνερα εμπνευσμένος από το ακατανίκητο θέλγητρο αυτής της μουσικής,
είχε μία από τις πειστικώτερες στιγμές του. Διηύθυνε με μίαν ευλάβειαν, με μίαν ευαισθησίαν, με μίαν προσήλωσιν στις ομορφιές του πολυτίμου αυτού κειμηλίου, που θα μας μείνουν αλησμόνητα [...]».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ