ΘΕΑΤΡΟ

Καλλιτεχνικοί διευθυντές: Ικανότητες, όραμα… χαρακτήρας

Καλλιτεχνικοί διευθυντές: Ικανότητες, όραμα… χαρακτήρας

Διαμορφωμένη από όσα συντάραξαν εσχάτως τον χώρο του θεάτρου, αλλά και από την ανάγκη για διαφάνεια στην ανάδειξη της καλλιτεχνικής διεύθυνσης των δύο κρατικών σκηνών της χώρας, φαίνεται να είναι η τροπολογία για αλλαγή της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των καλλιτεχνικών διευθυντών του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, την οποία κατέθεσε τη Δευτέρα το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Σύστημα εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα», που αναμένεται να εισαχθεί σήμερα στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ισχύοντος νόμου 2273/1994 που μεταξύ άλλων προτείνονται (και όπως είχε ήδη εξαγγείλει το υπουργείο Πολιτισμού), οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των δύο θεάτρων δεν θα διορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό, αλλά θα αναδεικνύονται μέσα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των διοικητικών συμβουλίων των θεάτρων, της οποίας οι υποψήφιοι και οι προτάσεις τους θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, που θα ορίσει το υπουργείο και η οποία θα θέτει στην κρίση του την τελική επιλογή της. Η θητεία του επιλεγμένου και διορισμένου καλλιτεχνικού διευθυντή θα είναι τριετής και θα μπορεί να ανανεώνεται άπαξ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη νέα τροπολογία, για την καλλιτεχνική διεύθυνση των δύο θεάτρων δεν επιλέγεται απλώς πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει διακριθεί στον χώρο του θεάτρου, όπως αναφέρει η ισχύουσα ρύθμιση, αλλά πλέον οι «αποδεκτές» ιδιότητες διευρύνονται ρητά και περιλαμβάνουν όχι μόνον αυτή του σκηνοθέτη, αλλά και εκείνη του θεατρικού συγγραφέα, του μεταφραστή έργων, του θεατρολόγου, του κριτικού θεάτρου, του σκηνογράφου, του παραγωγού με τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.

Ακόμη πιο αξιοσημείωτη ωστόσο είναι η σαφής αναφορά στη δυνατότητα της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής, αφενός, να συνεκτιμά απλώς τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων (κάτι που μοιάζει να συνεπάγεται περισσότερη έμφαση στην εμπειρία τους ή στο όραμά τους) και, αφετέρου, να ζητάει «κάθε στοιχείο σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογική συμπεριφορά» τους. Η τελευταία, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», θα μπορεί ενδεχομένως να τεκμηριώνεται μέσα από συστάσεις για τους υποψηφίους που θα αναζητά η επιτροπή, αλλά και μέσα από δικλείδες ασφαλείας που θα ενεργοποιούνται και κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας: όταν η επιτροπή καταλήξει σε μια βραχεία λίστα, τότε τα ονόματά της θα δημοσιοποιούνται, προκειμένου να μπορούν να εκφραστούν τυχόν ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα.

Ενα ζήτημα που δεν αντιμετωπιζόταν με τον ισχύοντα νόμο και που επιδιώκει να ρυθμίσει η τροπολογία, είναι η διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή για οποιονδήποτε λόγο: στο εξής, μέχρι να τελεσφορήσει μια νέα δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο υπουργός Πολιτισμού θα μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση προσωρινών καθηκόντων καλλιτεχνικού διευθυντή είτε στον αναπληρωτή του (όπως έγινε με την Ερι Κύργια) είτε σε πρόσωπο εγνωσμένου κύρους από τον χώρο του θεάτρου. Ανεξαρτήτως αυτής της περίπτωσης, οι αναπληρωτές καλλιτεχνικοί διευθυντές θα διορίζονται επίσης με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των θεάτρων, που θα εκδίδεται έπειτα από εισήγηση των καλλιτεχνικών διευθυντών.

Τέλος, ως προς την ειδική επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, αυτή θα συγκροτείται με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού από εγχώριες ή διεθνείς προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στον χώρο του θεάτρου, ενώ η σύνθεσή της θα ανακοινωθεί μετά την ψήφιση της τροπολογίας.