ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

MLS: Στην Επ. Κεφαλαιαγοράς η έκθεση της Deloitte

MLS: Στην Επ. Κεφαλαιαγοράς η έκθεση της Deloitte

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απεστάλη η τελική έκθεση ελέγχου της Deloitte, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι της Παρασκευής η διοίκηση της MLS, διαβεβαιώνοντας ότι καταβλήθηκε το σύνολο του οφειλόμενου ποσού προς την ελεγκτική εταιρεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με την MLS, η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για το 2020 θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ στη συνέχεια απαιτούνται ακόμη τέσσερις εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι η MLS αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τη μη πληρωμή των τόκων του ομολόγου ΜΛΣ01, γεγονός που συνιστά τεχνική χρεοκοπία. Αβέβαιο παραμένει το τι μέλλει γενέσθαι και για τα υπόλοιπα κουπόνια του ομολόγου ΜΛΣ01, αλλά και για τα κουπόνια του ομολόγου ΜΛΣ03

Την ίδια ώρα, περαιτέρω προβλήματα δημιουργούνται και από την αδυναμία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, κάτι το οποίο δεν επιτρέπει την λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα της εταιρεία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διοίκηση έχει συγκαλέσει νέα γενική συνέλευση των μετόχων στις 11 Νοεμβρίου του 2020.

Η ανακοίνωση της MLS:

Η εταιρεία με την επωνυμία «MLS Πληροφορική Α.Ε» και τον διακριτικό τίτλο “MLS” (εφεξής η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

α) Η Τελική Έκθεση Ελέγχου της Deloitte παραλήφθηκε σήμερα, 23/10/2020, το συμφωνηθέν τίμημα έχει καταβληθεί πλήρως και η Τελική Έκθεση Ελέγχου έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

β) Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2019 έχει ξεκινήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Η ολοκλήρωση τους με βάση και τα στοιχεία του Τελικού Σχεδίου της Deloitte αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 30.10.2020 και στη συνέχεια οι ορκωτοί ελεγκτές, όπως ενημέρωσαν, χρειάζονται 4 εβδομάδες για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου. Η δημοσιοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά.

γ) Σύμφωνα με υπόδειξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20.10.2020, έχει συγκαλέσει και καλεί τους μετόχους της Εταιρείας, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 11 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ, Πυλαία, Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι: 1. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.01.2020 – 31.12.2020 και καθορισμό της αμοιβής αυτών. 2. Ανακοίνωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτημένων και επικύρωση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων των εκλεγέντων προσώπων – Ορισμός ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 3. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν 4449/2017. 4. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις. Η σχετική Πρόσκληση έχει αναρτηθεί όπως προβλέπεται.

δ) Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να δημοσιοποιήσει και τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 30.6.2020 το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο εκτιμάται ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 6.11.2020.

ε) Παρότι η επιθυμία της Εταιρείας είναι η όσο το δυνατόν συντομότερα επαναφορά των μετοχών της σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, εκτιμούμε ότι δεν είναι εφικτό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 13.11.2020. Πάραυτα, ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται και των υποδείξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου η Εταιρεία προσπαθεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανέλθουν οι μετοχές σε καθεστώς διαπραγμάτευσης το συντομότερο δυνατόν. Η παραπάνω ανακοίνωση πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά την έννοια του αρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και των διατάξεων του αρ.27 παρ.8 του Ν.4443/2016