Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των σχεδίων που θα υλοποιηθούν
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ηλεκτρονική πλατφόρμα ελέγχου των σχεδίων που θα υλοποιηθούν

2' 14" χρόνος ανάγνωσης

Τη βέλτιστη και όσο το δυνατόν ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων, ύψους 32 δισ. ευρώ, που θα προέλθουν από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Σταθερότητας, δηλαδή το Ταμείο Ανάκαμψης, επιδιώκει η ελληνική πολιτεία. 

Για τον σκοπό αυτό, τον περασμένο Οκτώβριο συστάθηκε η αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, με αντικείμενο την παρακολούθηση και τον συντονισμό των προγραμμάτων και έργων που θα χρηματοδοτηθούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Βασικό εργαλείο για την ολοκληρωμένη λειτουργία τής εν λόγω υπηρεσίας, με επικεφαλής τον Νίκο Μαντζούφα, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δηλαδή, που θα επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο των χιλιάδων δράσεων, προγραμμάτων και έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν και θα διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την αποφυγή περιπτώσεων διπλής χρηματοδότησης.

Σε ένα τέτοιο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βασίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των δράσεων και των προγραμμάτων, μεταξύ άλλων, των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Ωστόσο, πλέον, η εν λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να προσαρμοστεί καταλλήλως προκειμένου μέσω αυτής να διασφαλίζεται η διαχείριση και ο έλεγχος των δράσεων όπου κατευθύνονται οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι’ αυτό, ανεξάρτητη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών θα εκπονήσει σε ορίζοντα δύο μηνών τις απαιτούμενες μελέτες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες προσαρμογές στην υφιστάμενη πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης. Δεδομένου ότι επείγει η δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου, το πρώτο παραδοτέο θα πρέπει να παραδοθεί σε έξι εβδομάδες από την έναρξη του έργου.

Οι στόχοι

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατάρτιση των αναγκαίων μελετών, το (αναβαθμισμένο) πληροφοριακό σύστημα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέπει:

• Τον συντονισμό με τα ΕΔΕΤ με στόχο την υλοποίηση συνεργειών και την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης.

• Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των διαδικασιών – μηχανισμών διαχείρισης των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και τον εντοπισμό διαδικασιών που χρήζουν απλοποίησης.

• Την παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων υλοποίησης των έργων και των μεταρρυθμίσεων, των αξιολογήσεων και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των στόχων, οροσήμων και των έργων με εύληπτο και κατατοπιστικό τρόπο.

• Τις συνέργειες με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου που εμπλέκονται με τις διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης ή παρέχουν στοιχεία που σχετίζονται με την πρόοδο των οροσήμων ή και την επίτευξη των στόχων.

• Την ενημέρωση του ευρέος κοινού για τις δράσεις και την εξέλιξη των έργων που θα υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου.

Σημειώνεται ότι το κύριο μέρος του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου καθίσταται εφικτή η διαχείριση και η παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, αναπτύχθηκε τα έτη 2017-2018 και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Απρίλιο του 2018.