ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων στα αποτελέσματα 9μήνου κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

Τα κέρδη EBITDA περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε 146,5 εκατ. ευρώ, έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020

Αύξηση εσόδων στα αποτελέσματα 9μήνου κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ

Ενισχυμένα έσοδα κατά 1 εκατ. ευρώ τον μήνα έφερε για τον ΑΔΜΗΕ η μεταφορά των παγίων του συστήματος της Κρήτης από την 1η Αυγούστου, εξέλιξη που σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αύξησε τα συνολικά έσοδα από τη χρήση συστήματος μεταφοράς στο τρίτο τρίμηνο του έτους κατά 4,5%. Η συνεισφορά των παγίων της Κρήτης αποτυπώνεται στα αποτελέσματα εννεαμήνου που δημοσιοποίησε χθες ο ΑΔΜΗΕ. Τα συνολικά έσοδα είναι αυξημένα κατά 1,7% στο εννεάμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2020 και διαμορφώνονται στα 213,9 εκατ. ευρώ . Η αύξηση αποδίδεται από την εταιρεία εν μέρει στην αύξηση της ζήτησης φορτίων από το 2ο τρίμηνο και μετά, αλλά και από τον επαναπροσδιορισμό των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το απαιτούμενο έσοδο του 2021 που προχώρησε η ΡΑΕ σε απόφασή της με ισχύ από την 1η Αυγούστου 2021. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε 146,5 εκατ. ευρώ, έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκε στα 146 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,2% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του εννεαμήνου 2020, εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) Πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,3 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020.

Τα κέρδη EBITDA περιορίστηκαν κατά 1,8% σε ετήσια βάση, σε 146,5 εκατ. ευρώ, έναντι 149,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

β) Επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 1,05 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 3ο τρίμηνο 2021.

γ) Απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 14,3% και ανήλθε στα 72,1 εκατ., έναντι 84,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 65,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 18,4% έναντι 79,8 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η συγγενής εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς επίσης και αύξηση του χρηματοδοτικού κόστους που οφείλεται στην αύξηση του δανεισμού του ομίλου. Ο όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε και για το εννεάμηνο του 2021 τη σταθερή πρόοδο των σημαντικών του έργων, με τις επενδύσεις να καταγράφουν αύξηση κατά 4,3% στα 241,8 εκατ. ευρώ έναντι 231,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ ο καθαρός δανεισμός του διαμορφώθηκε στα 656,5 εκατ. ευρώ.