ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise II της Τράπεζας Πειραιώς

Μέσω της συναλλαγής μειώνεται στο 16% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Sunrise II της Τράπεζας Πειραιώς

Την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise II μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 16% –από 45% τον Δεκέμβριο του 2020– ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η συναλλαγή εντάσσεται στα μέτρα κεφαλαιακής ενίσχυσης που υλοποιεί η διοίκηση της τράπεζας και το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο αξίας 2,7 δισ. ευρώ έχει λάβει έγκριση για ένταξη στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Η εγγύηση αφορά το τμήμα των ομολογιών υψηλής εξασφάλισης (senior notes) που θα εκδοθούν, αξίας 1,2 δισ. ευρώ, και το οποίο θα διακρατήσει η τράπεζα στα βιβλία της.

Με βάση την ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings, μητρική εταιρεία της τράπεζας, μεταβίβασε ποσοστό 44% στην Intrum και 7% στη Serengeti Opportunities Partners των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης, ικανοποιώντας έτσι τον όρο που προβλέπει ο «Ηρακλής» για την πώληση του 51% του mezzanine τίτλου. Περαιτέρω και υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, η τράπεζα εξετάζει τη διανομή στους μετόχους της μέρος ή το σύνολο του εναπομείναντος ποσοστού των εν λόγω ομολογιών. Εκτός από το 100% του senior τίτλου, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει ποσοστό 5% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας από τη συναλλαγή, ως συνέπεια της ελάφρυνσης στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό, διαμορφώνεται σε +50 μονάδες βάσης επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί τον Σεπτέμβριο 2021. Να σημειωθεί ότι με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου ο βασικός δείκτης (CET1) διαμορφώθηκε στο 11,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 15,9%. Λαμβάνοντας υπόψη και τη συναλλαγή Mayfair που ολοκληρώθηκε την περασμένη εβδομάδα, το κεφαλαιακό όφελος φθάνει τις 120 μονάδες βάσης σωρευτικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Sunrise II το στοκ των κόκκινων δανείων μειώνεται στα 5,9 δισ. ευρώ από 22,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020 και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους, μέσω της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Sunrise 3 (αξίας 800 εκατ. ευρώ), των πωλήσεων άλλων δύο χαρτοφυλακίων αξίας 600 εκατ. ευρώ καθώς και οργανικών κινήσεων και διαγραφών ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Με τις συναλλαγές αυτές η τράπεζα ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 και οι οποίες στόχο είχαν την εκκαθάριση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια με παράλληλα κάλυψη της ζημίας που προκάλεσε η εξυγίανση. Μετά και την υλοποίηση του υπόλοιπων δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι στα τέλη του 2022 θα διαμορφωθεί στο 16,5% ή στο 16% μετά και τον συνυπολογισμό της επίπτωσης του IFRS 9. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Την ΑΜΚ ύψους 1,4 δισ. ευρώ.

• Την έκδοση ομολόγου ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα μεταβίβασε ποσοστό 44% στην Intrum AB και 7% στη Serengeti Opportunities Partners επί των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.

• Την έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ.

• Την κεφαλαιοποίηση κερδών ύψους 400 εκατ. ευρώ από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων.

• Την υλοποίηση δύο συνθετικών τιτλοποιήσεων (Ermis 1 και 2) συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ με όφελος 200 εκατ. ευρώ.

• Την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης καρτών (Thalis) με όφελος 300 εκατ. ευρώ.

• Την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ.

• Την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2 συνολικής αξίας 10 δισ. ευρώ.

• Την πώληση ενός χαρτοφυλακίου με δάνεια leasing αξίας 500 εκατ. ευρώ.