ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών και τζίρου για τη Vodafone

Αύξηση κερδών και τζίρου για τη Vodafone

Σημαντική ενίσχυση εσόδων και κερδών παρουσίασε η Vodafone Ελλάδος στην οικονομική χρήση του 2018-2019. Η χρήση έληξε στις 31 Μαρτίου 2019 και η ελληνική εταιρεία επέτυχε έσοδα 937 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7,2% σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση. Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών διαμορφώθηκαν σε 875 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση αντίστοιχη με τα συνολικά έσοδα (7,4%).

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 9,5% και ξεπέρασαν οριακά τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (adjusted operating profits) διαμορφώθηκαν σε 126 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 31,3%. H εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 177 εκατ. ευρώ ( 171 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2017-2018) και επενδύσεις ύψους 123 εκατ. ευρώ (116 εκατ. ευρώ).

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας διαδραμάτισε η απορρόφηση της Cyta Hellas, τον Ιούλιο του 2018. Η Vodafone Ελλάδος ενοποίησε τα αποτελέσματα της θυγατρικής της Cyta στην Ελλάδα για περίπου 8 μήνες. Δόθηκε επομένως ώθηση στη διεύρυνση των μεγεθών μέσω της απόκτησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό φάνηκε κυρίως στο επίπεδο των συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, που από 665.000 που αναφέρονται κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 (α΄ τρίμηνο της τελευταίας οικονομικής χρήσης) εκτοξεύονται σε 930.000 το επόμενο τρίμηνο.

Αύξηση κερδών και τζίρου για τη Vodafone-1

Η εταιρεία, ωστόσο, αναφέρει ότι υπήρξε και οργανική ανάπτυξη, καθώς στις δραστηριότητες της σταθερής τηλεφωνίας όλα τα προηγούμενα τρίμηνα προσθέτει συνδρομητές σταθερής. Συνολικά στην τελευταία οικονομική χρήση η εταιρεία αναφέρει 21.000 νέους συνδρομητές, πέραν εκείνων που έφερε στο πελατολόγιό της η Cyta Hellas. Σε αντίθεση όμως με τη σταθερή, η εταιρεία παρουσίασε μείωση συνδρομητών στην κινητή τηλεφωνία. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών της στο τέλος του περασμένου Μαρτίου ανήλθε σε 4,96 εκατομμύρια, έναντι 5,05 εκατ. που ήταν στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου (γ΄ τρίμηνο της οικονομικής χρήσης) και 5,33 εκατ. που ήταν στο τέλος του Μαρτίου του 2018 (δ΄ τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης). Η μείωση αυτή αποδίδεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη μείωση των πελατών καρτοκινητής τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Vodafone, κατά την τελευταία οικονομική χρήση, η εταιρεία διέγραψε πάνω από 400.000 πελάτες καρτοκινητής τηλεφωνίας, ενώ αντιθέτως ο αριθμός των πελατών συμβολαίου παρέμεινε περίπου ο ίδιος (-3.000). Αναπόφευκτα διευρύνθηκε η αναλογία των πελατών συμβολαίου έναντι εκείνων της καρτοκινητής τηλεφωνίας, και οι πελάτες συμβολαίου ανήλθαν τον περασμένο Μάρτιο στο 33,2% της πελατειακής βάσης της Vodafone, έναντι 30,2% που ήταν έναν χρόνο πριν. Επίσης διευρύνθηκε το μέσο μηνιαίο έσοδο από πελάτες κινητής (ARPU) και διαμορφώθηκε σε 9,3 ευρώ, έναντι 8,2 ευρώ που ήταν έναν χρόνο πριν.

Τέλος, αναφορικά με τη νομική διένεξη της Vodafone με τον επιχειρηματία Α. Πάπιστα (Πάπιστας Α.Ε.), στις 5 Απριλίου 2019 ο Βορειοελλαδίτης επιχειρηματίας απέσυρε όλες τις αγωγές που είχε υποβάλει κατά στελεχών της Vodafone και κατά της επιχείρησης. Πάντως, όπως σημειώνεται, ο επιχειρηματίας Α. Πάπιστας διατηρεί το δικαίωμα να επανέλθει με νέες αγωγές. Στο παρελθόν, η οικογένεια Πάπιστα είχε εγείρει αποζημιώσεις κατά της Vodafone μέχρι του ύψους του 1 δισ. ευρώ.