ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση και προβληματικών επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση και προβληματικών επιχειρήσεων

Ακόμη πιο χαλαρό γίνεται το πλαίσιο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν κεφάλαιο κίνησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, από το οποίο μπορούν πλέον να δανειοδοτηθούν και οι προβληματικές επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι τώρα αποκλείονταν.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή τους κανόνες βάσει των οποίων δανειοδοτούνται οι επιχειρήσεις με εγγύηση του Δημοσίου, ανοίγοντας τον δρόμο και για τη χρηματοδότηση προβληματικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

• Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία ή παύση πληρωμών. Αίρεται δηλαδή η προϋπόθεση να μην έχουν χάσει το μισό του μετοχικού τους κεφαλαίου.

• Για επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους που ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, έπειτα από σχετικό ερώτημα που υπέβαλε στην Ε.Ε. το υπουργείο Ανάπτυξης, διευκρινίστηκε ότι μπορούν να δανειοδοτηθούν εφόσον προβούν σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, το συγκεκριμένο αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας. Σε αυτά, εκτός από τα κεφάλαια κίνησης μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων. Οπως διευκρινίζεται, η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, προκύπτει βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων, που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευθεί ή όχι.

Αν και στην ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης δεν διευκρινίζεται τι είδους διορθωτικές ενέργειες πρέπει να ληφθούν, σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε να διορθώνεται η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Πηγές από τις τράπεζες εξηγούν ωστόσο ότι στις διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά των προβληματικών επιχειρήσεων μπορεί να περιλαμβάνεται η αναδιάρθρωση του δανεισμού και η ρύθμιση του χρέους μακροπρόθεσμα. Η μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών πάντα με την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση τηρείται από την πλευρά του μετόχου, διασφαλίζει σύμφωνα με τις τράπεζες τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και συνιστά στοιχείο πιστοληπτικής ικανότητας, ακόμα και αν αυτό δεν έχει αποτυπωθεί στα στοιχεία της τελευταίας οικονομικής χρήσης του 2019. Οπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, τα σχέδια αναδιάρθρωσης οφειλών αξιολογούνται από τις αρμόδιες επενδυτικές επιτροπές και εγκρίνονται εφόσον οδηγούν στην εξυγίανση της επιχείρησης και άρα οι επιχειρήσεις αυτές κρίνονται αξιόχρεες και μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.  

Να σημειωθεί ότι εκτός από τα παραπάνω μέτρα χαλάρωσης των όρων δανειοδότησης, η ΕΑΤ έδωσε πρόσφατα τη δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις είχαν δανειοδοτηθεί κατά το παρελθόν από την ΕΑΤ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ ή ΕΤΕΑΝ) και κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά, δηλαδή καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, να μπορούν να δανειοδοτηθούν εκ νέου, εφόσον αποπλήρωσαν το σύνολο των οφειλών τους. Σύμφωνα με την ΕΑΤ, οι επιχειρήσεις αυτές σήμερα έχουν απόλυτη ανάγκη τη στήριξη που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας και εφόσον επιλέγονται ως αξιόχρεες από τις τράπεζες –οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλουν το αίτημα δανειοδότησης προς έγκριση στην ΕΑΤ– δεν θα απορρίπτονται από το σύστημα των κρατικών ενισχύσεων.