ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μόνο 1 δισ. έχει φτάσει στις ΜμΕ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Μόνο 1 δισ. έχει φτάσει στις ΜμΕ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία

Σημαντικό μοχλό ενίσχυσης της ρευστότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αντιστροφή του αρνητικού ρυθμού χρηματοδότησης, ενισχύοντας την πιστωτική επέκταση έως και 4% για το 2015, μπορεί να επιφέρει η απορρόφηση των πόρων που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ΜμΕ. Πρόκειται για κεφάλαια συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ μετά τη μόχλευση που γίνεται μέσω των τραπεζών, από τα οποία μέχρι το καλοκαίρι είχε εκταμιευθεί μόλις το 1 δισ. ευρώ. Καλύτερη είναι η εικόνα σε σχέση με τις υπογραφείσες δανειακές συμβάσεις, το ύψος των οποίων υπερβαίνει το ένα τρίτο των διαθεσίμων κεφαλαίων.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι σύμφωνα με την ΤτΕ η αλλαγή των όρων διαχείρισης αυτών των κεφαλαίων, μέρος των οποίων προέρχεται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αίροντας περιορισμούς όπως η γεωγραφική κατανομή των πόρων, δηλαδή η δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων μέσω των περιφερειών. Τα βασικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν σχεδιαστεί μέσω φορέων, όπως είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί μπορούν να διοχετευθούν μέσω προγραμμάτων δανειοδοτήσεων ή προγραμμάτων εγγυοδοσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, τα ποσοστά απορρόφησης κυμαίνονται μεταξύ 12%, που είναι και το χαμηλότερο για το πρόγραμμα «Χρηματοδότησης Εμπορίου» και φθάνουν μέχρι και το 67% για το πρόγραμμα «Δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου». Ικανοποιητική απορρόφηση που φθάνει έως και το 52% παρουσιάζει το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του ΕΤΕΑΝ, αλλά σε κάθε περίπτωση υπολείπεται του στόχου, που θα πρέπει να καλυφθεί έως τα τέλη του 2015.

Η ΤτΕ επισημαίνει την ανάγκη να διευρυνθούν οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, με εργαλεία που έχουν αξιοποιηθεί στο εξωτερικό, όπως η αγορά τιτλοποιημένων επιχειρηματικών δανείων, η συμμετοχική χρηματοδότηση, με την οποία νομικά πρόσωπα αντλούν κεφάλαια από το ευρύ κοινό μέσω μια διαδικτυακής πλατφόρμας και οι αγορές ιδιωτικών τοποθετήσεων και μικροομολόγων. Πρόκειται για μορφές χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τις παραδοσιακές μορφές δανεισμού. Αναγκαία προϋπόθεση είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, ώστε να παρέχονται κίνητρα και προστασία στους επενδυτές, αλλά και η βελτίωση της διαθεσιμότητας των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, προκειμένου οι επενδυτές να είναι σε θέση να αποτιμούν τον κίνδυνο.