ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παίρνουν πίσω τη συνευθύνη μετόχων για οφειλές των Α.Ε.

18s20oik1

Την κατάργηση της αλληλέγγυας ευθύνης, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από πέρυσι για τους μετόχους εταιρειών που διαλύονται, προβλέπει, μεταξύ άλλων, νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί αύριο. Πρόκειται για διάταξη η οποία, όταν είχε θεσπισθεί πέρυσι τον Μάρτιο, είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς μεγάλο τμήμα αυτού υποστήριζε ότι θα υπάρξουν σημαντικές εμπλοκές σε πωλήσεις μεριδίων, συγχωνεύσεις, αλλά ακόμη και στην τραπεζική χρηματοδότηση, αφού δεν είναι λίγες οι εταιρείες που στα χρόνια της κρίσης χρηματοδοτούνται διαθέτοντας τις μετοχές τους. Στην ουσία, καταργούσε την έννοια της ανώνυμης εταιρείας και προέβλεπε ότι όποιος είναι μέτοχος με 10% σε κάποια Α.Ε. κινδύνευε να κληθεί να καταβάλει φόρους ή ασφαλιστικές εισφορές που οφείλει η εταιρεία ακόμη και αν δεν συμμετέχει στη διοίκησή της. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου υπογράμμιζαν ότι το μέτρο ήταν ένα αντικίνητρο για επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου, το οποίο θα αποτελεί το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Οικονομίας για θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, στο άρθρο 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου προβλέπεται ότι καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του νόμου 4321/2015. Μάλιστα, προβλέπεται η κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης από 21/3/2015, ημερομηνία κατά την οποία ξεκίνησε να ισχύει ο νόμος 4321/2015. Με άλλα λόγια, το υπουργείο Οικονομίας έναν χρόνο μετά όχι απλώς καταργεί την επίμαχη διάταξη, αλλά λέει ότι στην πραγματικότητα αυτή δεν ίσχυσε ποτέ. Η διάταξη προέβλεπε ότι, εάν κατά τον χρόνο διάλυσης μιας νομικής οντότητας ή ενός νομικού προσώπου δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι υποχρεώσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι μέτοχοι κατά της στιγμή της διάλυσης που έχουν τουλάχιστον 10% συμμετοχή ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και τυχόν προσαυξήσεων και πρόσθετων επιβαρύνσεων και τελών. Στην ίδια διάταξη προβλεπόταν ότι την ίδια ευθύνη έχουν και μέτοχοι με τουλάχιστον 10% όχι μόνο κατά τη στιγμή της διάλυσης της εταιρείας, αλλά και για οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δημιουργηθεί όταν αυτοί είχαν την ιδιότητα του μετόχου ή του εταίρου. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν αφορούσε εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε χρηματιστήριο άλλης χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου, το οποίο θα αποτελείται από δύο επιτροπές: την Επιστημονική Επιτροπή με 11 μέλη τριετούς θητείας, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο υπουργός Οικονομίας και αντιπρόεδρος ο επιστημονικός διευθυντής του ΚΕΠΕ, και την Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΕΔΔ) με 19 μέλη και επίσης τριετή θητεία.

Η ΕΚΕΔΔ θα αποτελείται από εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης (κυρίως γενικούς γραμματείς υπουργείων), της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΤΕ). Οι δαπάνες λειτουργίας του Αναπτυξιακού Συμβουλίου θα καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομίας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με υπουργική απόφαση θα καθορισθούν τα θέματα αποζημίωσης των μελών του συμβουλίου, ενώ προβλέπεται ότι η συμμετοχή σε αυτό δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης στο Δημόσιο.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι, εάν σε μια μονοπρόσωπη εταιρεία παραμείνει ένας μόνος εταίρος, η εταιρεία λύεται εφόσον εντός τεσσάρων μηνών δεν δημοσιευθεί στο γενικό εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ) η είσοδος νέου εταίρου. Πρώτα προβλεπόταν προθεσμία δύο μηνών.