ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκαταβολή για επενδυτικά σχέδια

prokatavoli-gia-ependytika-schedia-2166535

Την πρώτη από τις επτά δόσεις, χωρίς μάλιστα να απαιτείται η υλοποίηση του 50% του επενδυτικού σχεδίου για επενδυτικά σχέδια του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου, του 3908/2011, προβλέπει υπουργική απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι επενδυτές θα λάβουν τα χρήματα αυτά της πρώτης από τις επτά δόσεις εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος πληρωμής και των απαιτούμενων παραστατικών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) – Ιδιωτικές Επενδύσεις.

Το αίτημα που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) αναλυτική κατάσταση των παραστατικών δαπανών που ο φορέας έχει υλοποιήσει και των πληρωμών τους, β) από τα παραστατικά δαπανών των επενδυτικών έργων που ο φορέας έχει υλοποιήσει και τα παραστατικά εξόφλησής τους, γ) υπεύθυνη δήλωση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με την οποία θα δηλώνει ότι πρώτον, έχει υλοποιήσει επενδυτικά έργα συνολικού ύψους τουλάχιστον ίσου με το 1/7 του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης και δεύτερον, τα παραστατικά δαπανών και τα παραστατικά εξόφλησής τους που υποβάλλει συνημμένα αφορούν το εγκριθέν ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου και δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκταμίευση της προκαταβολής, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την καταβολή ενισχύσεων των αναπτυξιακών νόμων και γνωστοποιούνται με ανακοίνωση στον ιστότοπο της υπηρεσίας ιδιωτικών επενδύσεων.

Αν και στην περίπτωση της καταβολής της πρώτης αυτής δόσης δεν εφαρμόζεται η προϋπόθεση της πιστοποίησης υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου –σε αντίθεση με ό,τι προβλέπει ο τελευταίος αναπτυξιακός νόμος, ο 4399/2016-, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις όταν γίνει ο τακτικός έλεγχος. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική απόφαση σε περίπτωση που με τον τακτικό έλεγχο για την πιστοποίηση του 50% της επένδυσης ή την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας ή από έκτακτο έλεγχο δεν επιβεβαιώνονται τα δηλωθέντα, τότε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.