ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η έκδοση ομολόγου 950 εκατ. ευρώ της Eurobank

Εγκρίθηκε η έκδοση ομολόγου  950 εκατ. ευρώ της Eurobank

Την έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 950 εκατ. ευρώ που θα καλύψει την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ενέκρινε χθες η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank. Πρόκειται για μετοχές που είχε λάβει η τράπεζα από το πρώτο πακέτο στήριξης το 2008 και το νέο ομόλογο που θα αγοραστεί επίσης από το Δημόσιο θα προσμετρηθεί στα κεφάλαια της κατηγορίας 2 (Tier 2) της τράπεζας.

Η αντικατάσταση, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, είναι προς όφελος των μετόχων της τράπεζας και του Δημοσίου, και μέσω αυτής ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας θα διαμορφωθεί στο 17,1%, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη και σχεδόν 5% πάνω από το ελάχιστο 12,15% που ορίζουν οι εποπτικές αρχές.

Η Eurobank έκανε ουσιαστικά χρήση του νόμου που πέρασε από τη Βουλή το καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα σε όσες τράπεζες δεν έχουν αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου να το πράξουν με ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης, τα οποία θα λάβει το Δημόσιο.

Η ανταλλαγή ήταν αναγκαία καθώς έπειτα από απόφαση των εποπτικών αρχών οι προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου από τις αρχές του 2018 παύουν να προσμετρούνται στα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών. Η λύση που δόθηκε είναι η εξαγορά των μετοχών αυτών είτε με μετρητά, είτε με έκδοση ομολόγου, είτε με συνδυασμό των δύο και το νέο ομόλογο που εκδίδεται θα προσμετρηθεί κανονικά στα ίδια κεφάλαια. Οι τίτλοι σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας έχουν εκδοθεί με όρους αγοράς και το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,41%. Η αποπληρωμή τους θα μπορεί να γίνει είτε μέσω της κερδοφορίας, η οποία θα ανακάμπτει χρόνο με τον χρόνο, είτε με νέα έκδοση ομολόγων, στην οποία μπορεί να προχωρήσει η τράπεζα. Η συναλλαγή είναι προς όφελος της τράπεζας στον βαθμό που το επιτόκιο των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου ήταν πολύ υψηλότερο και συγκεκριμένα στο 10% και η επάνοδος των τραπεζών στην κερδοφορία θα συνεπαγόταν αυξημένα έξοδα.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης η γενική συνέλευση ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών, δηλαδή κατά 950.125.000 ευρώ, και την ακύρωση των 345.500.000 προνομιούχων μετοχών. Το νέο ομολογιακό δάνειο, συνολικής ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ, διαιρείται σε 9.500 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ η κάθε μία και η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών θα γίνει με αντάλλαγμα:

• 125.000 σε μετρητά.

• Την παράδοση στο Δημόσιο των νέων ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας 950 εκατ. ευρώ.

Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, στην έκτακτη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 61,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που ανήκουν στο ΤΧΣ. Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε επίσης το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους των ομολογιών και της έκδοσής τους και να προβεί στις αναγκαίες πράξεις και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση της απόφασης.

Να σημειωθεί ότι η τράπεζα ολοκλήρωσε πρόσφατα την έκδοση καλυμμένων ομολόγων 500 εκατ. ευρώ. Τα ομόλογα είναι σταθερού επιτοκίου, τριετούς διάρκειας και φέρουν ετήσιο τοκομερίδιο 2,75%, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε σε 2,98%. Η συναλλαγή οριοθέτησε την επιστροφή της τράπεζας στις διεθνείς αγορές μετά το 2014, και θα συμβάλει στην περαιτέρω απομείωση της χρήσης του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA) διευρύνοντας παράλληλα τις πηγές χρηματοδότησής της. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπήρξε είναι ότι το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές και η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών, από περίπου 20 χώρες, ανήλθε στο 85%.