ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το χρονοδιάγραμμα του μνημονίου για χρέη κράτους, ιδιωτών προς ΔΕΗ

to-chronodiagramma-toy-mnimonioy-gia-chrei-kratoys-idioton-pros-dei-2222690

Τέλος στη δημιουργία νέων ελλειμμάτων από τα κόστη των Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ) βάζει η νέα συμφωνία με τους πιστωτές, υποχρεώνοντας τη ΡΑΕ να μεταβιβάζει στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος το κόστος που προκύπτει ανά έτος. Η κάλυψη του κόστους από τον κρατικό προϋπολογισμό θα συναρτάται από την ύπαρξη δημοσιονομικού πλεονάσματος κάθε έτος.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει κάλυψη του συσσωρευμένου ελλείμματος των 360 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 και εφεξής καθορισμό του ύψους των ΥΚΩ σε ετήσια βάση με τρόπο που να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα. Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ θα καταρτίσει μηχανισμό που θα λαμβάνει υπόψη τις νέες διασυνδέσεις που μπαίνουν σε λειτουργία κάθε χρόνο. Οταν το κόστος των ΥΚΩ αυξάνεται ή αντίστοιχα μειώνεται, τότε θα εφαρμόζεται η νομοθεσία, η οποία προβλέπει αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος για τον ισοσκελισμό του σχετικού λογαριασμού.

Προαπαιτούμενη δράση στη νέα συμφωνία είναι και η βελτίωση της εισπραξιμότητας από τη ΔΕΗ. Στην ειδική παράγραφο «η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ» του νέου μνημονίου προβλέπεται η άμεση είσπραξη όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του στενού δημοσίου τομέα (υπουργεία κ.λπ.) και μέχρι τον Μάιο του 2018 είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών και από τους φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, δημοτικές εταιρείες ύδρευσης – αποχέτευσης, εταιρείες Δημοσίου κ.λπ.). Η ΔΕΗ πρέπει επίσης να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την είσπραξη των οφειλών του ιδιωτικού τομέα και να παράσχει λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένης και της έκθεσης που υπέβαλε ο συμβεβλημένος σύμβουλος.

Σε ό,τι αφορά στο περίφημο τέλος προμηθευτή που επιβλήθηκε για τον μηδενισμό των ελλειμμάτων του λογαριασμού ΑΠΕ, η συμφωνία προβλέπει ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2018 θα μειωθεί κατά το προβλεπόμενο ετήσιο πλεόνασμα του σχετικού λογαριασμού, ενώ θα συμφωνηθεί σχέδιο πλήρους αντικατάστασής του μέχρι το τέλος του 2018. Η αντικατάστασή του θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή εγγυήσεων προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά).

Σχετικά με τον μηχανισμό ισχύος, μέσω του οποίου αμείβονται οι μονάδες παραγωγής για την ικανότητά τους να παρέχουν ισχύ στο σύστημα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι ελληνικές αρχές θα ενημερώσουν εκ των προτέρων για τον νέο μηχανισμό ευελιξίας που έληξε τον Απρίλιο του 2017. Αυτός θα λάβει υπόψη του τις κατευθυντήριες γραμμές ενεργειακών και περιβαλλοντικών ενισχύσεων, θα βασίζεται σε μια διεξοδική αξιολόγηση της επάρκειας του συστήματος και σε μια διαδικασία ανταγωνιστικής κατανομής. Ο νέος μηχανισμός ευελιξίας πρέπει να κοινοποιηθεί στις ευρωπαϊκές αρχές μέχρι τον Μάρτιο του 2018, ενώ στη συνέχεια θα κοινοποιήσουν τον μόνιμο μηχανισμό χωρητικότητας που θα συμπεριλάβει όλους τους δυνητικούς φορείς παροχής δυναμικότητας. Αυτό σημαίνει ότι μέσω του μηχανισμού θα αμείβονται και οι λιγνιτικές μονάδες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον προσωρινό μηχανισμό ευελιξίας.

Οι ελληνικές αρχές πρέπει, τέλος, να εφαρμόσουν μέχρι τον Αύγουστο του 2018 τις νέες αγορές (επόμενης ημέρας, ενδοημερήσιας, προθεσμιακής και εξισορρόπησης), μέχρι τον Μάρτιο του 2018 να εκδώσουν όλους τους κώδικες της αγοράς και έως τον Φεβρουάριο του 2018 να συσταθεί νέος φορέας –διάδοχος του ΛΑΓΗΕ–, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία του μοντέλου-στόχου (target model) μέχρι τον Αύγουστο του 2018.