Κέρδη 65,2 εκατ. για Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο

Κέρδη 65,2 εκατ. για Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο

2' 45" χρόνος ανάγνωσης

Με καθαρά κέρδη ύψους 65,2 εκατ. ευρώ έναντι 48,1 εκατ. (+35%) έκλεισε το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρήσης για την Alpha Bank. Παράλληλα, η τράπεζα παρουσίασε μείωση του υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και σημαντική ενίσχυση καταθέσεων.

Λειτουργικά έσοδα

Αναλυτικότερα, τα κύρια λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο τέλος Μαρτίου στα 536,3 εκατ. (-5,6% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2017) ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα 267,8 εκατ. ευρώ (-1%). Το κύριο αποτέλεσμα πριν από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα 268,5 εκατ. ευρώ (-9,7%) επηρεαζόμενο κυρίως από τη μείωση των εσόδων τόκων. Τα αποτελέσματα πριν από προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 40,4% και ανήλθαν στα 452,2 εκατ. Μεγάλη αύξηση σημείωσαν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα τα οποία ανήλθαν στα 186,1 εκατ., έναντι 33,5 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2017, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Η Alpha Bank, παρά τη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων στο α΄ τρίμηνο, προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων, οι οποίες ανήλθαν σε 335,8 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων 246,8 εκατ. τον Μάρτιο του 2017 και 243,7 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.

Κέρδη 65,2 εκατ. για Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο-1

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 300 εκατ. ευρώ (ύστερα από διαγραφές), ενώ ο δείκτης NPEs σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκε στο 51,8%. Αντίστοιχα, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 200 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 35,2%. Σημειώνεται ότι τα NPEs και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καλύπτονται από προβλέψεις κατά 50% και 73% αντίστοιχα. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται στα 14,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου. Τα υπόλοιπα καταθέσεων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο, εκ των οποίων τα 900 εκατ. ευρώ ήταν από την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα, ενώ κατά 100 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν οι καταθέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% και στην Ελλάδα σε 119% στο τέλος Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τον στόχο του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Βελτίωση ρευστότητας

Η βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου, τόσο λόγω των εισροών καταθέσεων όσο και της αύξησης των διατραπεζικών συναλλαγών, οδήγησε σε μείωση –κατά 2,3 δισ. ευρώ– της χρηματοδότησης της Alpha Bank από το ευρωσύστημα. Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) διαμορφώθηκε στα 4,8 δισ. ευρώ έναντι 7 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 (-2,2 δισ.) Τον Mάιο 2018 η χρηματοδότηση της τράπεζας μέσω του ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,8 δισ. ευρώ και περιορίστηκε στα 3 δισ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοδοτική μας βάση βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίσαμε να μειώνουμε τη χρηματοδότηση μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητoς, ενώ έχουμε υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ασκήσεως προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος. Η Alpha Bank, η τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».