ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατάσχεση του ταμείου της Folli Follie

Κατάσχεση του ταμείου της Folli Follie

Στην κατάσχεση του ταμείου της Folli Follie προχώρησε η Ενωση Ελλήνων Επενδυτών μετά την απόρριψη της αίτησης ανακοπής που είχε κάνει η κλυδωνιζόμενη επιχείρηση στη συντηρητική κατάσχεση του ενεργητικού της έως του ποσού του 1,8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ενωσης Ελλήνων Επενδυτών και δικηγόρο, Γιάννη Κυριακόπουλο, «η ανακοπή της Folli Follie απερρίφθη και κατάσχουμε το ταμείο της». Ο ίδιος εξηγεί στην «Κ» ότι στους λογαριασμούς που είχαν δεσμευτεί έχουν επί του παρόντος βρεθεί διαθέσιμα 600.000 ευρώ, «τα οποία και θα αποδοθούν στους δικαιούχους». Πάντως, δεν διευκρινίζεται επί του παρόντος κατά πόσον και αυτά τα ποσά τελούν υπό δέσμευση από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. 

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιδόσεις ενώ ακολούθησαν και άλλες τη Δευτέρα, σε τράπεζες αλλά και άλλους φορείς και οντότητες που κατέχουν στοιχεία του ενεργητικού της Folli Follie, της απόφασης συντηρητικής κατάσχεσης που δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου έπειτα από προσφυγή μικρομετόχων της. Αφορά διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτων κατά της εταιρείας που επιδόθηκε σε τράπεζες, ορκωτό ελεγκτή και ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον τελευταίο. Δεσμεύτηκαν έτσι οι σχετικοί λογαριασμοί και άλλες απαιτήσεις της FF.

Πρόκειται γα την εξέλιξη της υπόθεσης της επί της αιτήσεως συντηρητικής κατασχέσεως που κατατέθηκε στα τέλη του 2018 εκ μέρους 56 μελών της Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών, μετόχων – επενδυτών σε χρηματοπιστωτικά μέσα και παράγωγα προϊόντα της Folli Follie. Ερχεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης 2419/2019 του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της FF, της οικογένειας Κουτσολιούτσου και του ορκωτού ελεγκτή της για ποσό 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα αυτών των 56 επενδυτών. Η απόφαση αναφέρει ότι οι 56 αιτούντες μέλη της Ενωσης διατηρούν χρηματική απαίτηση που χρήζει διασφάλισης ύψους 1,8 εκατ. ευρώ από την αδικοπραξία που τελέστηκε εις βάρος τους, τα δε ποσά αφορούν αξίες από μόλις 2.300 ευρώ έως και 250.000 ευρώ από αγορά μετόχων ή ομολόγων ή και παραγώγων.

Σύμφωνα με τις νομικές ερμηνείες της Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών, από την απόφαση επιβεβαιώνεται πως «οι μέτοχοι έχουν αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως κατά των μελών της διοικήσεως της εταιρείας, όταν η ζημιογόνος πράξη των τελευταίων, αυτοτελώς θεωρουμένη, συνιστά συγχρόνως και παράνομη επέμβαση στην υπόσταση του μετοχικού δικαιώματος, συνιστά δηλαδή και ως προς τους μετόχους αδικοπραξία, από την οποία απορρέει άμεση και αυτοτελής υποχρέωση προς αποζημίωση». Επίσης «αναγνωρίζεται παράβαση εκ μέρους των Ελεγκτών Ανώνυμης Εταιρείας των υποχρεώσεών τους που συνεπάγεται αστική ευθύνη έναντι τρίτων». «Η ευθύνη τους έναντι των τρίτων είναι αδικοπρακτική και το παράνομο της συμπεριφοράς τους στοιχειοθετείται επί προσβολής ελεγκτικών κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της εμπιστοσύνης τρίτων, οι οποίοι βασιζόμενοι σε έκθεση ή πιστοποιητικό ελέγχου που περιέχει ψευδή στοιχεία ή συγκαλύπτει παρανομίες των οργάνων της εταιρείας προέβησαν σε επιζήμιες επενδύσεις», αναφέρει η Ενωση. «Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο».