ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχύτερα οι αποζημιώσεις καταθετών από το ΤΕΚΕ σε περίπτωση πτώχευσης τράπεζας

katatheseis1

Η μείωση στις 7 ημέρες, από τις 21 που ισχύει σήμερα, της προθεσμίας καταβολής της αποζημίωσης στους καταθέτες σε περίπτωση πτώχευσης μιας τράπεζας από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), αλλά και η αύξηση του ορίου της κάλυψης έως και τις 400.000 των καταθέσεων που προκύπτουν από πώληση ακινήτου, καταβολή εφάπαξ, αποζημίωσης κ.ά. είναι οι βασικότερες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τη λειτουργία του ΤΕΚΕ.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση στοχεύουν στην εναρμόνιση της εθνικής με την κοινοτική νομοθεσία, θεσπίζοντας κοινούς κανόνες για όλα τα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων, γεγονός που εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην εξάλειψη των στρεβλώσεων και στην περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

Το νομοσχέδιο διατηρεί το όριο προστασίας των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Το συγκεκριμένο όριο ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων κάθε καταθέτη στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως αριθμού καταθέσεων, νομίσματος και τόπου κατάθεσης εντός της Ε.Ε. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται ξεχωριστή κατάθεση του καθενός και αν δεν προκύπτει το τμήμα της κατάθεσης που αναλογεί στον καθένα, ο κοινός λογαριασμός κατανέμεται σε ίσα μέρη μεταξύ τους.

Αυξημένης προστασίας έως του πρόσθετου ορίου των 300.000 ευρώ, συνολικά δηλαδή 400.000 ευρώ, είναι οι καταθέσεις που προέρχονται αποδεδειγμένα από συγκεκριμένες δραστηριότητες που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς. Μεταξύ αυτών είναι οι καταθέσεις από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου και για το τμήμα που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις αγοραπωλησίες ακινήτων ή τον ιδιοκτήτη. Το όριο ισχύει και για καταθέσεις από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφάπαξ, αποζημίωσης λόγω λήξης εργασιακής σχέσης, αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης, καθώς και από καταβολή ασφαλιστικών παροχών από κοινωνική ή ιδιωτική ασφάλιση ή αποζημίωσης σε ασφαλισμένους. Η προστασία ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Το ανώτατο όριο για τους επενδυτές πελάτες ορίζεται στα 30.000 ευρώ και ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων κάθε επενδυτή πελάτη έναντι συγκεκριμένης τράπεζας και ανεξαρτήτως των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι επενδυτικές υπηρεσίες που καλύπτονται είναι: η λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα.

Εκτός της προστασίας του ΤΕΚΕ τίθενται συγκεκριμένες κατηγορίες καταθέσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι καταθέσεις από συναλλαγές για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου ή του δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί, καθώς επίσης και οι καταθέσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης και επαγγελματικής ασφάλισης, οι καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων για ίδιο λογαριασμό, τα ίδια κεφάλαια, οι καταθέσεις των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων για ίδιο λογαριασμό, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και οι καταθέσεις των δημοσίων αρχών.

Η εναρμόνιση των Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της υπό διαμόρφωση τραπεζικής ένωσης και όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, το ΤΕΚΕ θα υπόκειται σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που θα διενεργείται κάθε τρία χρόνια.